ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
นางอำไพ คมขำ

1.  ภูมิปัญญาด้าน  การแพทย์  ชื่อภูมิปัญญา  น้ำมันอเนกประสงค์

2.  ข้อมูลพื้นฐานภูมิปัญญา

      กรณีรายบุคคล

          นางอำไพ  คมขำ  วันเดือนปีเกิด  23  เมษายน  2506  ที่อยู่ปัจจุบัน  (ที่สามารถติดต่อได้)  เลขที่  102/1  หมู่ที่  5  ตำบลห้วยยาง  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง  21110  พิกัดบ้านห้างญวน  เบอร์โทรศัพท์ : 086-1469591  LINE ID : 0861469591  Facebook.......-......... 

3.  จุดเด่นของภูมิปัญญา

      การนำเอาสมุนไพรพื้นบ้านที่มีอยู่ในหมู่บ้าน  นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันอเนกประสงค์  ใช้ดม ทา  บรรเทาปวดบวม  แผลสด  แผลถลอก  หวัด  ไอ  พิษแมลง  เป็นต้น

4.  ที่มาของภูมิปัญญา

      เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับเรื่องการทำน้ำมันอเนกประสงค์จากสมุนไพรพื้นบ้านหลากหลายชนิด  นำมาสกัดรวมกันได้เป็นน้ำมัน  แล้วนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันอเนกประสงค์  เพื่อสร้างรายได้แก่หมู่บ้าน 

5.  รายละเอียดภูมิปัญญา  (ลักษณะภูมิปัญญา/รูปแบบ/วิธีการ/เทคนิคที่ใช้/ภาพถ่าย หรือภาพวาดประกอบ/พัฒนาการของผลิตภัณฑ์ หรือผลงาน/กระบวนการสร้างภูมิปัญญา/ลักษณะการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาที่เกิดขึ้น)  

     วิธีการทำน้ำมันอเนกประสงค์

1.  นำสมุนไพรที่ปลูกเอง  มาหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วนำมาตากให้แห้ง

2.  สมุนไพรที่ตากแห้งนำมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหย

3.  นำน้ำมันหอมระเหยของสมุนไพรแต่ละชนิดมาผสมรวมกัน

4.  กรองกากน้ำมันหอมระเหยที่ผสมกัน  แล้วนำมาบรรจุภัณฑ์ใส่ขวดแก้วขนาดเล็ก  พร้อมติดฉลากบอกสรรพคุณของน้ำมันอเนกประสงค์  และออกจำหน่ายได้

6.  รูปแบบและลักษณะการถ่ายทอด  เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น  (ที่สะท้อนความน่าเชื่อถือ  การยอมรับผ่านบุคคล/ชุมชน/องค์กร/รางวัล/ใบประกาศ/การจดทะเบียนลิขสิทธิ์  สื่อดิจิทัล/เอกสารเผยแพร่  คลิป  VDO  ฯลฯ)

      จัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  เพื่อเป็นพื้นที่ตัวอย่างให้แก่ประชาชน หรือผู้ที่ให้ความสนใจได้ทำการศึกษาเรียนรู้

7.  การพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาให้เป็นนวัตกรรม  คุณค่า  (มูลค่า)  และความภาคภูมิใจ

     มีการเพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรพื้นบ้าน  โดยการแปรรูปสมุนไพรให้อยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์น้ำมันอเนกประสงค์  ขายให้กับชุมชน หรือผู้ที่ให้ความสนใจจะสั่งซื้อ  ก่อให้เกิดรายได้  และการสร้างอาชีพเสริม

8.  แหล่งอ้างอิง  :  ผู้จัดเก็บข้อมูล  (พร้อมเบอร์โทร/LINE ID)

     นางสาวลินลดา  ชาวเวียง  ตำแหน่งครู  กศน.ตำบล  วันที่เก็บข้อมูล  11  มีนาคม  2563  หน่วยงาน/สถานศึกษา  กศน.ตำบลห้วยยาง  กศน.อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง  โทร : 098-8107565  LINE ID : daun_linlada  E-mail : daun2539@gmail.com

9.  ผู้รวบข้อมูล

     นางสาวพัชญ์ธินันท์  ลู่สวัสดิกุล  ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอแกลง     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...