ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรม 5ส

วันที่ 15 เมษายน 2563  นายปฏิญญา ภู่พุ่ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแกลง มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอแกลง ดำเนินการจัดกิจกรรม 5ส เพื่อปรับเปลี่ยนสำนักงาน เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายการเฝ้าระวังในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค COVID-19

      Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...