ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
การประชุมทบทวนและชี้แจงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วันที่ 16 เมษายน 2563 ประชุมทบทวนเรื่องการประกันคุณภาพภายใน และชี้แจงมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ประกาศใช้ใหม่ ณ กศน.อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

      Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...