ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
นิเทศ กศน.ตำบล ต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม

วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 นายเสกสรรค์ รัตน์จินดามุข ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง นางสาววารีทิพย์ อินบัว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวอัญชลี แสงสระคู นักจัดการงานทั่วไป นิเทศติดตามความก้าวหน้า ให้ข้อเสนอแนะ ให้กำลังใจในการพัฒนา กศน.ตำบล ต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ณ กศน.ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...