ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังจันทร์

การจัดตั้ง

           ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังจันทร์  เป็นอาคารชั้นเดียว ตัวอาคารติดกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังจันทร์   เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  2537  ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังจันทร์ ตั้งอยู่ เลขที่  401 หมู่ที่ 1 ตำบลชุมแสง  อำเภอวังจันทร์  จังหวัดระยอง ตั้งอยู่ระหว่างโรงพยาบาลวังจันทร์ และองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  มีเนื้อที่ 3 งาน โดยได้รับบริจาคที่ดินจากกำนันธวัชชัย   ยืนหยัดชัย มีอาคารห้องสมุดประชาชน  จำนวน  1 หลัง  ก่อสร้างโดยงบประมาณจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน   ในปี พ.ศ. 2545  ได้รับงบประมาณซ่อมแซมห้องสมุดจำนวน 63,200 บาท และอาคารสำนักงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังจันทร์    1 หลัง  ซึ่งก่อสร้างโดยงบประมาณบริจาคจากนักศึกษาและประชาชนชาวอำเภอวังจันทร์ 

 

วิสัยทัศน์

ภายในปีงบประมาณ 2555  ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังจันทร์เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนเป็นแหล่งค้นคว้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทำและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและการสร้างความพร้อมให้กับประชาชนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่อำเภอวังจันทร์ให้มีนิสัยรักการอ่าน รักการเรียนรู้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ชุมชน และสังคม โดยร่วมมือกับ ผู้นำชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่ อำเภอวังจันทร์

พันธกิจ

1.พัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน

                   2.ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง

3. สร้างเครือข่ายในการพัฒนาห้องสมุดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

กลยุทธ์ในการบริหารงานห้องสมุด

1.  พัฒนาบุคลากร  ระบบบริหารและการให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานห้องสมุด 3 ดี

2.  ประสานความร่วมมือกับเครือข่าย ในการพัฒนาห้องสมุดและการจัดกิจกรรม

3.  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการศึกษาตามอัธยาศัย 

4.  พัฒนาเป็นห้องสมุดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน  และสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

      Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...