ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
Learning resource


เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

บ้านหนังสือชุมชนในตำบลไก่เส่า มีลักษณะเป็นกล่องใส่หนังสือ วารสาร นิตยสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ วางไว้ในร้านอาหารตามสั่ง (ร้านคุณอุษณีย์ บุญเหมือน) หมู่ 6 ต.ไก่เส่า

     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...