ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ประวัติความเป็นมา

ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอปลวกแดง

                    ห้องสมุดประชาชนอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ก่อตั้งขึ้นในบริเวณวัดไพรสณฑ์ โดยได้รับความอนุเคราะห์ที่ดินในการก่อสร้างจากทางวัดซึ่งขณะนั้นมีท่านพระครูอุปถัมภ์ธรรมรัตน์ (พระครูพยุง) เจ้าคณะอำเภอปลวกแดง และดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไพรสณฑ์ ในขณะนั้น นอกจากนั้นยังให้ความอนุเคราะห์เป็นประธานอุปถัมภ์ห้องสมุดเสมอมา ซึ่งเขตพื้นที่วัดเองก็ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปลวกแดง หมู่ที่ 1 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ห้องสมุดประชาชนอำเภอปลวกแดงดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2538 แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2538 และเปิดดำเนินการให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน 2538   โดยมีนางสาวกรองกาญจน์   มาลาทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 2 มาปฏิบัติงานในขณะนั้น แต่เนื่องจากเป็นห้องสมุดใหม่ที่ดำเนินการก่อสร้างพึ่งแล้วเสร็จจึงยังไม่มีครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องใช้วัสดุ ครุภัณฑ์บางส่วนของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปลวกแดง โดยในขณะนั้น นายจามร ร่มรื่น เป็นหัวหน้าศูนย์ ฯ และได้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนจากเจ้าอาวาสวัดไพรสณฑ์ ในการจัดหาชั้นหนังสือ และได้แจ้งขอความอนุเคราะห์งบประมาณจากกรมการศึกษานอกโรงเรียนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด ในปีงบประมาณ 2539 และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ   ครุภัณฑ์ หนังสือ   สื่อต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ทำให้การดำเนินงานของห้องสมุดเป็นไปด้วยดี แต่หนังสือที่ให้บริการมีน้อยมาก ในปีงบประมาณ 2540 จึงได้ดำเนินการเสนอโครงการจัดซื้อหนังสือเสริมห้องสมุดประชาชนเพื่อขอรับงบอุดหนุนจาก องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอปลวกแดง และได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องด้วยดีตลอดมา

                    ในวันที่ 30 เดือน มกราคม 2543 ห้องสมุดประชาชนอำเภอปลวกแดง ได้จัดพิธีเปิดห้องสมุดประชาชนอำเภอปลวกแดง อย่างเป็นทางการและให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอปลวกแดง และผู้ที่มาใช้บริการอย่างเต็มรูปแบบตามบทบาทหน้าที่  อีกทั้งได้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยและส่งเสริมสนับสนุนงานการศึกษานอกระบบโรงเรียนและในระบบโรงเรียน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนทุกปี และในการจัดกิจกรรมก็ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอปลวกแดง โดยตลอดทุกปีงบประมาณ     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...