ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
บทบาทวิทยากร

 เป็นวิทยากรครูสมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพภาคใต้  สาขาที่ 5 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 12.00-15.30 น.

-  วัดปทุมธราวาส(วัดโป๊ะหมอ)

-  วัดคลองเรียน ถ.ศรีภูวนาถ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

-  วัดนิโรธสังฆารม  จังหวัดยะลา (บางครั้ง)เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
นักศึกษาครูสมาธิ/วัดนิโรธสังฆาราม(ยะลา)
ยะลามีผู้สนใจในการศึกษาและปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมาก วันเสาร์ 9.00-17.00 น.

ครูสมาธิ/วัดนิโรธสังฆาราม
ในบางวันหยุด หากมีโอกาสจะไปช่วยเป็นวิทยากร ที่จังหวัดยะลา

นักศึกษาครูสมาธิ/วัดคลองเรียน
มีภาคปฏิบัติ

ครูสมาธิ/วัดคลองเรียน
มีอาจารย์ซึ่งเป็นฆราวาสผลัดเปลี่ยนรับผิดชอบในการเป็นวิทยากรโดยไม่คิดค่าตอบแทน วันเสาร์ เวลา 9.00-17.00 น.

นักศึกษาครูสมาธิ/วัดปทุมธราวาส
มีภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

สมาธิ/วัดปทุมธราวาส(วัดโป๊ะหมอ)
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 12.00-17.00

ครูสมาธิ/วัดนิโรธสังฆาราม
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...