ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านค่าย

ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านค่าย

 

                                      ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านค่าย ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี 2525 โดยไดรับความอนุเคราะห์งบประมาณและสถานที่ก่อสร้าง จากเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม (ท่านพระครูวิบูลย์พัฒนกิจ) และงบประมาณสนับสนุนจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน ลักษณะอาคารเป็นอาคารเอกเทศชั้นเดียว ซึ่งเป็นแบบอาคารที่กรมศึกษานอกโรงเรียนกำหนด ห้องสุดประชาชนอำเภอบ้านค่ายสร้างเสร็จและเปิดให้บริการในปี 2528 เป็นต้นมา

                                      สื่อหนังสือต่าง ๆ ที่มีในระยะแรกเป็นหนังสือที่ประชาชนบริจาคมาให้เป็นส่วนใหญ่ และบางส่วนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน การบริการในระยะแรกเป็นการบริการทางด้านการอ่าน และการยืม – คืน สื่อต่าง ๆ ที่มีในห้องสมุด และมีกิจกรรมบริการนอกสถานที่ คือ บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ไปในชุมชนในโอกาสต่าง ๆ

                                       ในปีงบประมาณ 2537 กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบ้านค่ายขึ้น และได้ใช้บริเวณภายในห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านค่ายจัดเป็นสำนักงานให้บริการทางการศึกษา และห้องสมุดอำเภอบ้านค่ายจึงได้จัดสถานที่สำหรับบริการพบกลุ่มของนักศึกษาทางไกลแก่นักศึกษา และจัดหาสื่อต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการศึกษาแก่นักศึกษาพร้อมทั้งประชาชนทั่วไปอีกด้วย

                                      ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านค่าย ได้รับงบประมาณ (มิยาซาวา) ในการปรับปรุงกระเบื้องหลังคาใหม่ และจัดทำทางลาดสำหรับคนพิการในปีงบประมาณ 2542 และในปีงบประมาณ 2543 กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้จัดสรรเงินงบประมาณเพื่อเปลี่ยนฝ้าเพดานใหม่ และเปลี่ยนสุขภัณฑ์ในห้องน้ำและซ่อมประตูทางเข้าใหม่ เนื่องจากห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านค่ายได้ก่อสร้างมาเป็นเวลานาน ทำให้ชำรุดไปบ้าง

                                      ปัจจุบันห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านค่าย ได้จัดกิจกรรมให้บริการต่าง ๆ แก่ประชาชนในรูปแบบที่หลากหลายขึ้น โดยมีสื่อให้บริการที่ทันสมัย เช่น โทรทัศน์ ซีดีรอม คอมพิวเตอร์กล่องความรู้สู่โลกกว้าง และการบริการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ตเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ประวัติ กศน. อำเภอบ้านค่าย
ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบ้านค่าย จัดตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ตั้งอยู่ในบริเวณสวนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย กำหนดให้ใช้ศาลาของหมู่ 6 ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และต่อมาเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษาครบ 6 รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติตำบลบ้านค่าย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์ทางการศึกษาเพื่อให้บริการประชาชน และเนื่องจากอาคารศูนย์การเรียนชุมชนชำรุด นายกิตติทัช เงินน้อย กำนันตำบลบ้านค่าย จึงได้ประสานงานของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่ายจัดสร้างศูนย์การเรียนชุมชนหลังใหม่ขึ้น ซึ่งนอกจากจะใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้ว ยังใช้เป็นสถานที่อบรมและประชุมของหน่วยงานราชการอีกด้วย และในปีงบประมาณ 2552 ตามนโยบายรัฐบาล สำนักงาน กศน. โดยท่านเลขาธิการ นายอภิชาติ จีระวุฒิ จึงนำนโยบายไปสู่การปฎิบัติที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว จึงได้ให้นโยบายจัดตั้ง กศน.ตำบล / แขวง ขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ ดังนั้น กศน.ตำบลบ้านค่าย ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2552 โดยตั้งอยู่บริเวณภายในวัดไผ่ล้อม หมู่ที่ 1 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกับที่ตั้งของ กศน.อำเภอบ้านค่ายและห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านค่าย การพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความพร้อม ตามหนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ที่ ศธ 0210.64/1088 ลงวันที่ 18 กันยายน 2553 ได้ให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านค่าย พิจารณาศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง เพื่อจัดตั้งเป็น กศน.ตำบล พร้อมให้จัดทำแผนการใช้งบประมาณ จำนวน 50,000 บาท ( ห้าหมื่นบาทถ้วน ) ในการพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมจัดตั้งเป็น กศน.ตำบล ทางศูนย์การเรียนชุมชนเทศบาลตำบลบ้านค่าย ถูกพิจารณาให้จัดตั้งเป็น กศน.ตำบลบ้านค่าย เป็นแห่งแรกของอำเภอบ้านค่าย ตามนโยบายการจัดตั้ง กศน.ตำบลบ้านค่าย จัดให้มีคณะกรรมการ กศน. ตำบลบ้านค่ายซึ่งเป็นองค์คณะบุคคลที่มีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุนและมีส่วนร่วม ในการบริหารกิจการด้านต่าง ๆ ของ กศน.ตำบลบ้านค่าย ให้เป็นไปตามภารกิจที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจำนวน 26 คน ดังรายชื่อดังต่อไปนี้

ประวัติ กศน. อำเภอบ้านค่าย
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...