ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
การผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ

จุดเด่นของภูมิปัญญา

          ภูมิปัญญาการผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพของนางยินดี สีสันต์ เป็นการน้ำเอาเศษวัสดุเหลือใช้ในชีวิตประจำวันมาหมักทำให้ช่วยในเรื่องการลดต้นทุนและปลอดสารเคมี

ที่มาของภูมิปัญญา

          ในการทำการเกษตรของนางยินดี สีสัน แต่ก่อนได้ทำการเกษตรโดยอาศัยปุ๋ยเคมี ซึ่งปุ๋ยเคมีมีราคาเริ่มแพงขึ้นเรื่อย ๆ จนทำให้เกิดการทำการเกษตรขาดทุน จนหาวิธีที่จะลดต้นทุนในเรื่องของการใช้ปุ๋ยเคมี จึงลองผิดลองถูกในเรื่องของการทำปุ๋ยหมัก จนทำให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้เองและมีผู้มาติดต่อขอเรียนรู้

รายละเอียดภูมิปัญญา 

          ปัจจุบันนางยินดี สีสันต์ ถูกยกให้เป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านการทำปุ๋ยหมัก ของตำบลหนองไร่ ซึ่งปัจจุบันได้ผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพที่มากพอที่จำหน่ายให้ผู้สนใจได้นำไปทดลองใช้ ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพของนางยินดี สีสันต์ ใช้ได้กับพืชทุกชนิดและใช้ได้ดีในส่วนของพืชผักส่วนครัว

รูปแบบและลักษณะการถ่ายทอด  เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

          นางยินดี  สีสันต์ ได้รับรางวัลมากมายและเป็นที่ยอมรับของบุคลทั่วไปในตำบลหนองไร่ ในเรื่องของการทำการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ โดยได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ จากทุกหน่วยงานราชการ ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปลวกแดง และยังได้ถูกยกให้เป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร

การพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาให้เป็นนวัตกรรม  คุณค่า  (มูลค่า)  และความภาคภูมิใจ

          การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพของนางยินดี  สีสันต์ เป็นการทำปุ๋ยน้ำหมักเพื่อการเกษตรที่ปลอดสารเคมี ลดต้นทุนในการทำ และได้ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น แต่ยังขาดในเรื่องของเทคโนโลยีในการเผยแพร่ทางโลกออนไลน์ ซึ่งในอนาคตอยากจะมีการเผยแพร่ในโลกออนไลน์เพื่อจะให้ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ในเรื่องของการทำเกษตรแบบผสมผสานซึ่งได้ผลดีโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...