ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
เกษตรผสมผสานตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จุดเด่นของภูมิปัญญา

          ภูมิปัญญาเกษตรผสมผสานตามหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนายลมัย สนวัตร เป็นการทำเกษตรที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการทำเกษตรทุกอย่างที่มีอยู่ในสวนเป็นการทำที่ปลอดสารพิษ ปลอดสารเคมี โดยการทำปุ๋ยหมักและกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีการทางธรรมชาติ จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกจากสวนปลอดภัยและเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งในปัจจุบันสวนของนายลมัย สนวัตร ถูกยกให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของตำบลหนองไร่

ที่มาของภูมิปัญญา

          การทำการเกษตรของนายลมัย สนวัตร แต่เดิมได้ทำนาเพียงอย่างเดียว โดยการทำนาต้องอาศัยน้ำจากฝนที่จะต้องรอให้ฝนตกจึงได้ทำ และในการทำนั้นจะต้องอาศัยปุ๋ยเคมีและยากำจัดศัตรูพืชเป็นสำคัญ จึงทำให้ต้นทุนในการทำการเกษตรจึงสูงมาก ทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินชีวิต จึงต้องกู้หนี้เพื่อใช้จ่ายและลงทุนในการทำการเกษตรครั้งต่อไป จนได้มีโอกาสเรียนรู้และศึกษาในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 จนทำให้ นายลมัย สนวัตร หันมาทำเกษตรผสมผสานโดยเริ่มต้นจากทำเกษตรแบบปลอดสารเคมี โดยเริ่มการทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้เอง และปลูกพืชหลายชนิดสลับกัน จนทำให้ปัจจุบันมีรายได้ที่เพียงพอและยังเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของตำบลหนองไร่ และยังถูกคัดเลือกให้เป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร

รายละเอียดภูมิปัญญา

          ปัจจุบันนายลมัย สนวัตร ถูกยกให้เป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร ของตำบลหนองไร่ ซึ่งปัจจุบันมีพืชหลากหลายชนิดที่ปลูกสลับกัน มีทั้งผลไม้ยืนต้น พืชผักอายุสั้น พืชผักสวนครัว ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นผลผลิตที่ปลอดสารเคมี และยังให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจที่อยากศึกษาด้านการทำการเกษตรแบบผสมผสาน

รูปแบบและลักษณะการถ่ายทอด  เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น

          นายลมัย สนวัตร ได้รับรางวัลมากมายและเป็นที่ยอมรับของบุคลทั่วไปในตำบลหนองไร่ ในเรื่องของการทำการเกษตรแบบผสมผสานโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงจากทุกหน่วยงานราชการ ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปลวกแดง และยังได้ถูกยกให้เป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร

การพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาให้เป็นนวัตกรรม  คุณค่า  (มูลค่า)  และความภาคภูมิใจ

          การทำการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของนายลมัย สนวัตร เป็นการทำการเกษตรที่ปลอดสารเคมี ลดต้นทุนในการทำ และได้ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น แต่ยังขาดในเรื่องของเทคโนโลยีในการเผยแพร่ทางโลกออนไลน์ ซึ่งในอนาคตอยากจะมีการเผยแพร่ในโลกออนไลน์เพื่อจะให้ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ในเรื่องของการทำเกษตรแบบผสมผสานซึ่งได้ผลดีโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี

      Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...