ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
การเพาะขยายพันธุ์กล้วยไม้

จุดเด่นของภูมิปัญญา

  • ขยายพันธุ์กล้วยไม้ นานาชนิด
  • การปลูกผักสวนครัว ปลอดสารพิษ

ที่มาของภูมิปัญญา

  • ขยายพันธุ์กล้วยไม้ นานาชนิด
  • การปลูกผักสวนครัว ปลอดสารพิษ

รายละเอียดภูมิปัญญา

  • ขยายพันธุ์กล้วยไม้ นานาชนิด
  • การปลูกผักสวนครัว ปลอดสารพิษ

รูปแบบและลักษณะการถ่ายทอด  เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น

          ถ่ายทอดคนในหมู่บ้าน/และคนที่มาศึกษาเรียนรู้

การพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาให้เป็นนวัตกรรม  คุณค่า  (มูลค่า)  และความภาคภูมิใจ

          เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...