ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
การทำปุ๋ยหมัก

จุดเด่นของภูมิปัญญา

          การทำปุ๋ยหมัก

ที่มาของภูมิปัญญา

          การทำปุ๋ยหมักใช้เองในชีวิตประจำวัน

รายละเอียดภูมิปัญญา

          เครื่องหั่นเอนกประสงค์,ปุ๋ยหมัก

รูปแบบและลักษณะการถ่ายทอด  เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น

          เป็นวิทยากรให้ความรู้ เครื่องหั่นเอนกประสงค์ ที่คิดค้นและประดิษฐ์เอง

การพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาให้เป็นนวัตกรรม  คุณค่า  (มูลค่า)  และความภาคภูมิใจ

          เครื่องหั่นเอนกประสงค์ ที่คิดค้นและประดิษฐ์เอง

      Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...