ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
การใช้เกษตรผสมผสาน

จุดเด่นของภูมิปัญญา

          การใช้เกษตรผสมผสาน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ที่มาของภูมิปัญญา

          การใช้พื้นที่ ในการแบ่งพื้นที่ การใช้เกษตรผสมผสาน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง           

รายละเอียดภูมิปัญญา

          การปลูกสับปะรดโดยปลูกสับปะรดพันธ์ทองระยอง โดยเป็นพันธ์ที่กำเนิดโดยคนระยองเป็นคนคิดสายพันธ์นี้คิดมา โดยมีการเผยแพร่ทาง เฟสบุ๊คส์ และมีการเช้าร่วมกับกลุ่มสับปะรดในชุมชน นอกจากนี้ก็มีการเลี้ยงไก่ ปลูกผัก ในพืชในพื้นที่ 70% 30% โดยยึดหลักตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของพ่อหลวง

รูปแบบและลักษณะการถ่ายทอด  เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น

          ได้รับรางวัลจากพัฒนาชุมชน /เกษตร อย่างมากมาย และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน

การพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาให้เป็นนวัตกรรม  คุณค่า  (มูลค่า)  และความภาคภูมิใจ

           ส่งสินค้าออกบูทจัดกิจกรรมในนามกลุ่มวิสากหกิจชุมชน     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...