ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

          จัดการศึกษาตามอัธยาศัยและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบ  รวมทั้งให้บริการในการศึกษาค้นคว้า ข่าวสาร ข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยการกระจายและพัฒนากระบวนการให้บริการรูปแบบการให้บริการ สื่อต่างๆ สำหรับให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายให้ทั่วถึง และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน โดยให้ชุมชนในมีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ เพื่อให้บริการและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

พันธกิจ

          1. บริการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อความรู้ที่หลากหลายของห้องสมุดมาจัดเป็นกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้รับบริการได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการเรียนรู้ตามความต้องการ ความสนใจ ตามความพร้อม ตามศักยภาพ และโอกาสของแต่ละคน

          2. พัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลได้รับการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

          3. จัดหา รวบรวม สื่อทุกรูปแบบที่ให้ข้อมูล ให้ความรู้และองค์ความรู้วิชาการในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าของผู้รับบริการได้ตามความต้องการ

          4. จัดกิจกรรมให้ความรู้ เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการประชาสัมพันธ์  การฝึกอบรมให้กับประชาชนทั่วไปและกลุ่มเป้าหมาย

          5. พัฒนางานเทคนิค การบริหารจัดการ การให้บริการงานห้องสมุด เพื่อให้มีคุณภาพและมาตรฐานให้ทันต่อเหตุการณ์โดยให้มีชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...