ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ นางสาวพัชญ์ธินันท์ ลู่สวัสดิกุล บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ และนางมัณฑณา โสภะถา บรรณารักษ์อัตราจ้าง ให้การต้อนรับนายมนตรี เวียงอินทร์ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ที่นำคณะบุคลากร กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัย ณ ห้องสมุด
ประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอแกลง จังหวัดระยอง


     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...