ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ศาลเจ้าพ่อพระกาฬ

 

ศาลเจ้าพ่อพระกาฬ
       ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลพบุรี ตั้งอยู่ทางรถไฟด้านทิศตะวันออก เป็นเทวสถานเก่าแก่ครั้งขอมครองเมืองลพบุรี ภายในศาลเป็นที่ประดิษฐาน พระนารายณ์ยืน ทำด้วยศิลา 2 องค์ นอกจากนี้ศาลพระกาฬยังมีจุดน่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวอีกอย่างคือ ฝูงลิง มีอยู่มากกว่า 100 ตัว เพราะเป็นหน้าที่ของสำนักงานที่จะต้องจัดเจ้าหน้าที่ทดแทนไว้บริการประชาชนเสมอ
       ศาลพระกาฬ แต่เดิมเรียกว่า " ศาลสูง " เป็นสถานที่พบศิลาจารึกหลักสำคัญ ๆ เช่น ศิลาจารึกหลักที่ 18 และศิลาจารึกเขมรอีกหลายหลัก ปัจจุบันศาลพระกาฬประกอบด้วย ฐานปรางค์สูง เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุม ก่อด้วยศิลาแลง คงเหลือเพียงฐานเรือนธาตุ หรือองค์ปรางค์หักหมดแล้ว ศาลซึ่งก่อด้วยอิฐบนฐานปรางค์ ภายในมีทับหลัง ซึ่งแกะสลักเป็นรูปพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ เป็นศิลปะที่มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 17 และศาลด้านหน้าสุด ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภายในศาลด้านหน้าสุด ประดิษฐานพระโพธิสัตว์อวโลติเกศวร (หรืออาจจะเป็นประติมากรรมรูปพระนารายณ์สี่กร ) แต่ไม่มีเศียร เศียรที่เห็นปัจจุบันเป็นเศียรพระพุทธรูปหินทรายสมัยอยุธยาที่มีผู้นำมาต่อไว้ และได้ขนานนามว่า " เจ้าพ่อพระกาฬ "
 
 
 
 
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...