ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ลอดช่องสิงคโปร์ จังหวัดระยอง

 

กรมส่งเสริมการเกษตรและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมีนโยบายและเป้าหมายในการสนับสนุนให้เกษตรกรเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น โดยนำกระแสพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน
สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาไผ่มีอาชีพปลูกมันสำปะหลัง มะม่วงและเลี้ยงตะพาบน้ำ และประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ จึงหันมารวมกลุ่มประกอบกิจกรรมเพื่อเพิ่มรายได้ โดยการผลิตพวงหรีด ดอกไม้จัน และของชำร่วยงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มแต่การจำหน่ายมีขีดจำกัด ได้เฉพาะงานศพเท่านั้น ประธานกลุ่มจึงได้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ขอความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นคือ มันสำปะหลัง มาแปรรูปเป็น “ลอดช่องสิงคโปร์” จึงกลายเป็น กิจกรรมเด่นของกลุ่ม และช่วยเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มไม่น้อยกว่า 13 ครัวเรือน และเริ่มขยายผลสู่สมาชิกใกล้เคียง
กลุ่มเริ่มดำเนินการจัดตั้งเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2539 สมาชิกแรกตั้ง 15 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 20 คน เงินทุนดำเนินการเบื้องต้นได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลทับมาปี 2541 จำนวน 40,000 บาท ผลิตพวงหรีด ดอกไม้จัน และได้รับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจำนวน 50,000 บาท เพื่อผลิตแชมพูและน้ำมันสมุนไพร ปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียน 100,000บาท
จุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์
ประธานกลุ่มฯ (นางสัมฤทธิ์ วิเชียรวัฒน์) กล่าวว่า การศึกษาธรรมชาติแบบภูมิปัญญาไทย ขนมไทย เป็นระบบอาหาร การปรุงแต่งมาจากความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพ มาให้ระบบอาหารในธรรมชาติ มีหลากหลายตามไปด้วย การดัดแปลงและพลิกแพลงวัตถุดิบให้สอดคล้องกับรสนิยมของผู้บริโภคอยู่ที่วัตถุดิบในการผสม ลักษณะของลอดช่องที่มีลักษณะเป็นแป้งข้าวชนิดหนึ่งที่นำมาทำขนม และต้องแต่งสีจากสีสังเคราะห์ เพื่อเป็นสีสันน่ารับประทาน แต่เก็บไว้ได้ไม่นานและยากต่อการเก็บรักษาให้คงสภาพ ทำให้คุณค่าเปลี่ยนไปและเสียในที่สุด การมองการพิจารณาหลายครั้งจึงคิดพัฒนาปรับปรุงเพื่อเปลี่ยนแปลงทำให้แห้งและเก็บไว้นาน และเล็งเห็นคุณภาพ กับการเก็บรักษาซึ่งคงสภาพไว้นานที่สุด
แนวคิดซึ่งได้มาในตัวผลิตภัณฑ์
เป็นแนวคิดที่มีการผูกพันในเรื่องการดัดแปลงเพื่อให้คงสภาพ และรักษาซึ่งคงไว้ในรูปอาหารที่ไม่เน่าเปื่อย สามารถสะสมเป็นของทานได้เป็นของฝาก ของขวัญ ที่ได้สร้างสรรค์จากธรรมชาติ
การสั่งสม สืบสานผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์การผลิต มีการทดลองอย่างต่อเนื่องผ่านการทดลองทดสอบ ตามกระบวนการผิด ๆ ถูก ๆ พอได้รูป การผลิตเป็นสั่งสมประสบการณ์ในแนวความคิดสร้างสรรค์ สั่งสมวิธีคิด ควบคุม จัดการ เป็นรสนิยม ความสวยงาม การจินตนาการโดยเป็นรูปแบบในความคิดพัฒนารูปภัณฑ์
การสืบทอดสืบสานประสบการณ์ ลอดช่องที่มีศิลปะแห่งการเรียนรู้เป็นศิลปะแห่งการเรียนรู้ไม่รู้จบ ก้าวตามโลกได้ทัน
ผลิตภัณฑ์ลอดช่องสิงคโปร์ คือกำเนิดในหมู่บ้านชุมชนบ้านเขาไผ่ อ.เมือง จ.ระยอง ความเป็นมาของบ้านเขาไผ่เป็นหมู่บ้านที่มีไผ่ล้อมรอบภูเขาจำนวนมาก แต่มีการบุกรุก ถางพง ขุดเผา จนทำให้ไม้ไผ่ถูกทำลายไปทั้งหมดปัจจุบันเหลือเพียงภูเขาหิน และเป็นหลุมบ่อจำนวนมาก อาชีพดั้งเดิมเป็นท้องถิ่นที่ทำการเกษตรกรรมเป็นหลักผู้คนที่มีที่ดินทำกันเป็นอิสระ โดยใช้วิธีลงแขกโดยเป็นสายสัมพันธ์และเกื้อกูลพึ่งพากันระหว่างท้องถิ่นมีการแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตอยู่เป็นกลุ่มก้อน การดำเนินชีวิตเปลี่ยนไป ทำให้คนในหมู่บ้านเริ่มทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้นโดยเฉพาะวัยหนุ่มสาว แต่ผู้สูงอายุ และชาวบ้านการศึกษาน้อย ไม่มีอาชีพ ดำรงชีวิตดั้งเดิมโดยไม่ได้ทำงานโรงงานอย่างลูกหลาน ส่วนชาวบ้านนั้นอาศัยอาชีพดั้งเดิม
ลอดช่องสิงคโปร์เป็นอาชีพที่สะท้อนถึงการสืบสานวัฒนธรรมแบบการทำงานอย่างมีขั้นตอนกับการผูกพันของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยคงมีสภาพความทรงจำในการดำเนินชีวิตดั้งเดิมหรือคงอาชีพแบบเรียบง่าย และเปรียบเทียบด้วยการมีศิลปะแห่งการผูกพันดังนี้ ผลิตภัณฑ์สิงคโปร์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพันธุ์พืชที่อยู่ในท้องถิ่นเมื่อนำมาผสมผสานจนเป็นชื่อขนมอันทรงคุณค่า
- ผลิตภัณฑ์ที่เหนียวนุ่ม เหมือนบรรยากาศอันผูกพันกลมเกลียว
- ผิวพรรณหลายสีผสมกลมกลืน เหมือนหลากหลายคล้ายการรวมชีวิต
- มีสีสันรวมตัว ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ภายในตัวเป็นสีที่แตกต่างจากกลุ่มอื่น ๆ เป็นสีที่ผสมขึ้นมาใหม่เพื่อคงไว้ซึ่งสภาพธรรมชาติจากท้องถิ่นระยอง
- รสชาติเมื่อนำมารับประทานเหมือนผูกพันความภาคภูมิใจในท้องถิ่น


เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลทับมา
กรมส่งเสริมการเกษตรและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมีนโยบายและเป้าหมายในการสนับสนุนให้เกษตรกรเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น โดยนำกระแสพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาไผ่มีอาชีพปลูกมันสำปะหลัง มะม่วงและเลี้ยงตะพาบน้ำ และประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ จึงหันมารวมกลุ่มประกอบกิจกรรมเพื่อเพิ่มรายได้ โดยการผลิตพวงหรีด ดอกไม้จัน และของชำร่วยงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มแต่การจำหน่ายมีขีดจำกัด ได้เฉพาะงานศพเท่านั้น ประธานกลุ่มจึงได้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ขอความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นคือ มันสำปะหลัง มาแปรรูปเป็น “ลอดช่องสิงคโปร์” จึงกลายเป็น กิจกรรมเด่นของกลุ่ม และช่วยเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มไม่น้อยกว่า 13 ครัวเรือน และเริ่มขยายผลสู่สมาชิกใกล้เคียง กลุ่มเริ่มดำเนินการจัดตั้งเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2539 สมาชิกแรกตั้ง 15 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 20 คน เงินทุนดำเนินการเบื้องต้นได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลทับมาปี 2541 จำนวน 40,000 บาท ผลิตพวงหรีด ดอกไม้จัน และได้รับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจำนวน 50,000 บาท เพื่อผลิตแชมพูและน้ำมันสมุนไพร ปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียน 100,000บาท จุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ ประธานกลุ่มฯ (นางสัมฤทธิ์ วิเชียรวัฒน์) กล่าวว่า การศึกษาธรรมชาติแบบภูมิปัญญาไทย ขนมไทย เป็นระบบอาหาร การปรุงแต่งมาจากความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพ มาให้ระบบอาหารในธรรมชาติ มีหลากหลายตามไปด้วย การดัดแปลงและพลิกแพลงวัตถุดิบให้สอดคล้องกับรสนิยมของผู้บริโภคอยู่ที่วัตถุดิบในการผสม ลักษณะของลอดช่องที่มีลักษณะเป็นแป้งข้าวชนิดหนึ่งที่นำมาทำขนม และต้องแต่งสีจากสีสังเคราะห์ เพื่อเป็นสีสันน่ารับประทาน แต่เก็บไว้ได้ไม่นานและยากต่อการเก็บรักษาให้คงสภาพ ทำให้คุณค่าเปลี่ยนไปและเสียในที่สุด การมองการพิจารณาหลายครั้งจึงคิดพัฒนาปรับปรุงเพื่อเปลี่ยนแปลงทำให้แห้งและเก็บไว้นาน และเล็งเห็นคุณภาพ กับการเก็บรักษาซึ่งคงสภาพไว้นานที่สุด แนวคิดซึ่งได้มาในตัวผลิตภัณฑ์ เป็นแนวคิดที่มีการผูกพันในเรื่องการดัดแปลงเพื่อให้คงสภาพ และรักษาซึ่งคงไว้ในรูปอาหารที่ไม่เน่าเปื่อย สามารถสะสมเป็นของทานได้เป็นของฝาก ของขวัญ ที่ได้สร้างสรรค์จากธรรมชาติ การสั่งสม สืบสานผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์การผลิต มีการทดลองอย่างต่อเนื่องผ่านการทดลองทดสอบ ตามกระบวนการผิด ๆ ถูก ๆ พอได้รูป การผลิตเป็นสั่งสมประสบการณ์ในแนวความคิดสร้างสรรค์ สั่งสมวิธีคิด ควบคุม จัดการ เป็นรสนิยม ความสวยงาม การจินตนาการโดยเป็นรูปแบบในความคิดพัฒนารูปภัณฑ์ การสืบทอดสืบสานประสบการณ์ ลอดช่องที่มีศิลปะแห่งการเรียนรู้เป็นศิลปะแห่งการเรียนรู้ไม่รู้จบ ก้าวตามโลกได้ทัน ขึ้นด้านบน ผลิตภัณฑ์ลอดช่องสิงคโปร์ คือกำเนิดในหมู่บ้านชุมชนบ้านเขาไผ่ อ.เมือง จ.ระยอง ความเป็นมาของบ้านเขาไผ่เป็นหมู่บ้านที่มีไผ่ล้อมรอบภูเขาจำนวนมาก แต่มีการบุกรุก ถางพง ขุดเผา จนทำให้ไม้ไผ่ถูกทำลายไปทั้งหมดปัจจุบันเหลือเพียงภูเขาหิน และเป็นหลุมบ่อจำนวนมาก อาชีพดั้งเดิมเป็นท้องถิ่นที่ทำการเกษตรกรรมเป็นหลักผู้คนที่มีที่ดินทำกันเป็นอิสระ โดยใช้วิธีลงแขกโดยเป็นสายสัมพันธ์และเกื้อกูลพึ่งพากันระหว่างท้องถิ่นมีการแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตอยู่เป็นกลุ่มก้อน การดำเนินชีวิตเปลี่ยนไป ทำให้คนในหมู่บ้านเริ่มทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้นโดยเฉพาะวัยหนุ่มสาว แต่ผู้สูงอายุ และชาวบ้านการศึกษาน้อย ไม่มีอาชีพ ดำรงชีวิตดั้งเดิมโดยไม่ได้ทำงานโรงงานอย่างลูกหลาน ส่วนชาวบ้านนั้นอาศัยอาชีพดั้งเดิม ลอดช่องสิงคโปร์เป็นอาชีพที่สะท้อนถึงการสืบสานวัฒนธรรมแบบการทำงานอย่างมีขั้นตอนกับการผูกพันของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยคงมีสภาพความทรงจำในการดำเนินชีวิตดั้งเดิมหรือคงอาชีพแบบเรียบง่าย และเปรียบเทียบด้วยการมีศิลปะแห่งการผูกพันดังนี้ ผลิตภัณฑ์สิงคโปร์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพันธุ์พืชที่อยู่ในท้องถิ่นเมื่อนำมาผสมผสานจนเป็นชื่อขนมอันทรงคุณค่า - ผลิตภัณฑ์ที่เหนียวนุ่ม เหมือนบรรยากาศอันผูกพันกลมเกลียว - ผิวพรรณหลายสีผสมกลมกลืน เหมือนหลากหลายคล้ายการรวมชีวิต - มีสีสันรวมตัว ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ภายในตัวเป็นสีที่แตกต่างจากกลุ่มอื่น ๆ เป็นสีที่ผสมขึ้นมาใหม่เพื่อคงไว้ซึ่งสภาพธรรมชาติจากท้องถิ่นระยอง - รสชาติเมื่อนำมารับประทานเหมือนผูกพันความภาคภูมิใจในท้องถิ่น

Warning: strpos(): Offset not contained in string in /data/www/html/LRLS/frontend/theme/xajax_function.php on line 1157 Warning: strpos(): Offset not contained in string in /data/www/html/LRLS/frontend/theme/xajax_function.php on line 1163 ....
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลทับมา
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...