ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ตำบลหนองบัว

                               ตำบลหนองบัวมีสถานที่มากมายที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตรให้กับชาวบ้าน ประชาชนส่วนใหญในบ้านค่าย ทำอาชีพการเกษตร 
             ตำบลหนองบัว มีประชาชนประกอบอาชีพเกษตร ร้อยละ 80 % และในจำนวนนั้นมีการปลูกข้าวเป็นอันดับต้น ๆ  แม้ปัจจุบันชาวบ้านจะนิยมปลูกยางพารากันมาก เพราะเป็นพืชเศรฐกิจในปัจจุบัน แต่ชาวหนองบัวยังคงมีวิถีชีวิตแบบชาวนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ตำบลหนองบัว
ประวัติความเป็นมา : แต่เดิมตำบลหนองบัวมีหนองน้ำขนาดใหญ่และมีต้นบัวขึ้นอยู่เต็มหนองน้ำ ประมาณกันว่าหนองน้ำแห่งนี้มีอายุถึง 250 ปี ชาวบ้านดั้งเดิมอพยพมาจากบ้านเก่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดระยอง ผู้นำชาวบ้านที่มาตั้งรกรากคนแรก คือ นายเพช วิรัตน์พันธ์ ต่อมาได้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกหรือสมัยนั้นเรียกว่า ผู้นำแขวง

ตำบลหนองบัว
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...