ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ประวัติความเป็นมา :

เดิมตำบลชากบกเป็นพื้นที่ที่มีต้นกะบกขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อผู้คนอพยพมาอยู่อาศัยจำนวนมากและได้มีการตั้งถิ่นฐานถาวรขึ้น จึงตั้งชื่อตำบลว่า “ตำบลชากบก”เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ท่องเที่ยวชากบก
ภายในอำเภอบ้านค่าย มีตำบลมากมายที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตรให้กับชาวบ้าน ประชาชนส่วนใหญในบ้านค่าย ทำอาชีพการเกษตร ตำบลชากบก มีประชาชนประกอบอาชีพเกษตร ร้อยละ 80 % มีทั้งปลูกข้าว ยางพารา สวนผลไม้ แม้ปัจจุบันชาวบ้านจะนิยมปลูกยางพารากันมาก เพราะเป็นพืชเศรฐกิจในปัจจุบัน และเนื่องจากยางมีราคาแพง การปลูกข้าวและสวนผลไม้จึงมีจำนวนน้อยลง ยังผลให้ผลไม้มีราคาดีมากขึ้น

ท่องเที่ยวชากบก
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...