ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ครู กศน. ตำบลบ้านค่าย

นางสาว ชลิดา วงศ์สุวรรณ

ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบลเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมขึ้นปีใหม่ กศน ตำบลบ้านค่าย
ปีใหม่ หรือ วันขึ้นปีใหม่ 2557 กศน.ตำบลบ้านค่าย ได้มีการจัดเลี้ยงสังสรรค์กระชับความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน พร้อมทั้งมีการจักกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะอีกด้วย

กิจกรรม กศน. อำเภอบ้านค่าย ร้อยดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน
โครงการ กศน.ร่วมใจ เทิดไท้ องค์ราชัน เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในอำเภอบ้านค่าย มีกิจกรรมมากมาย ดังนี้ 1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ 2. กิจกรรมประดิษฐ์ของชำร่วย 3. กิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อหลวง 4. กิจกรรมการ์ดวันพ่อ 5. กิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรจิ และยังมีกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอีกเป็นจะนวนมาก อาธิ 1. กิจกรรมการออม ของธนาคารเพื่อการเกษตร 2. กิจกรรมสินเชื่อและการออม ของธนาคารออมสิน 3. กิจกรรมสอบ-ถามปัญหาด้านกฏหมาย 4. กิจกรรมประหยัดพลังงาน ของการไฟฟ้า 5. กิจกรรมของถูกเพื่อประชาชน 6. กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง โดย อบต. ตำบลบ้านค่าย และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

กิจกรรมกีฬาจตุรมิตรเกมส์
ร่วมกิจกรรม จตุรมิตรเกมส์ ณ สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอวังจันทร์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557

ศึกษาดูงานโครงการวิชาชีพการทำดินปลูก
ศึกษาดูงานโครงการวิชาชีพการทำดินปลูก ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

ภาพกิจกรรมวันปีใหม่ ณ กศน.จังหวัดระยอง
ปีใหม่ หรือ วันขึ้นปีใหม่ 2557 หรือ ปีใหม่ภาษาอังกฤษ Happy New Year 2014 ใกล้มาถึงแล้ว วันขึ้นปีใหม่ หลาย ๆ คนคงชอบที่จะได้หยุดหลาย ๆ วัน ว่าแต่ที่หยุดและฉลองปีใหม่กันอยู่ทุกปี แล้วรู้หรือไม่ว่า ประวัติปีใหม่ หรือ วันขึ้นปีใหม่ มีความเป็นมาอย่างไร วันนี้เรามี ความหมายวันขึ้นปีใหม่ ประวัติวันขึ้นปีใหม่ มาฝาก ความหมายของวันปีใหม่... วันขึ้นปีใหม่ ตามความหมายในพจนานุกรมให้ความหมายคำว่า "ปี" หมายถึง เวลาชั่วโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครั้งหนึ่งราว 365 วัน หรือ เวลา 12 เดือนตามสุริยคติ

ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ด้วยงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านค่าย ได้รับหมอบหมายนโยบายด้านการส่งเสริมการอ่านของประชาชนในทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นพัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและพัฒนาความรู้ในทุก ๆ ด้านอย่างยั่งยืนและการสร้างความพร้อมให้กับประชาชนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ งานห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านค่ายจึงได้มีการจัดทำโครงการ “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗” ขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน การใช้ความคิด สร้างสติปัญญา และการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้ผู้อ่านได้รับความรู้ในด้านต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกห้องสมุด เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเอง การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน เป็นแหล่งค้นคว้าที่ทันสมัยให้บริการแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัยอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมขึ้นปีใหม่ กศน ตำบลบ้านค่าย
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...