ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
วัดศรีโสภณ

วัดศรีโสภณ

ตำแหน่งที่ตั้งวัด

บ้านหนองโพรง  หมู่ที่ 2   ตำบลวังจันทร์  อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ที่ตั้งวัดและธรณีสงฆ์

          ที่ดินตั้งวัด มีจำนวน 14 ไร่ 1 งาน 87 ตารางวา มีอาณาเขตดังนี้

          ทิศเหนือ          ยาว 110 เมตร   จดที่ดินของนายวัลลภ ทองคำ และนางรัตน์  ดำคลองตัน

          ทิศใต้             ยาว 233 เมตร   จดที่ดินของนายวัลลภ ทองคำ

          ทิศตะวันออก     ยาว 152 เมตร   จดถนนหลุมลุกรัง – ชุมชุนใน

          ทิศตะวันตก      ยาว 110 เมตร   จดที่ดินของนายวัลลภ ทองคำ

ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปของบริเวณที่ตั้งวัด

          เป็นที่ราบ บางแห่งเป็นที่ลุ่ม  ได้มีการถมดินเพิ่ม  และปรับพื้นที่ให้เรียนเสมอกัน พร้อมปลูกต้นไม้ให้มีสภาพร่มรื่น

หลักฐานการตั้งวัด

1.       ได้รับอนุญาตสร้างวัด เมื่อวันที่ 14 กันยายน  พ.ศ. 2533

2.       กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นวัด เมื่อวันที่ 24  กันยายน 2535

ประวัติการก่อตั้งวัด

          สถานที่บริเวณที่สร้างวัดปัจจุบันและพื้นที่โดยรอบ ๆ เดิมที่เป็นพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าวังไทร ต่อมา ประชาชนได้เข้ามาจับจองทำมาหากินตั้งหลักฐาน จนเกิดเป็นหมู่บ้านโพรง ซึ่งมีหลายคอรบครัวเพิ่มขึ้นตามลำดับเวลาจะทำพิธีสงฆ์ทางศาสนาหรือบำเพ็ญกุศล ก็ต้องลำบาก เพราะการคมนาคมไม่สะดวก และไม่มีวัดอยู่บริเวณใกล้ ๆ ชาวบ้านจึงได้ชักชวนกันสร้างที่พักสงฆ์ขึ้นในหมู่บ้านหนองโพรงนี้ โดยมีนายวัลลภ ทองคำ เป็นผู้เสียสละที่ดินถวายให้เป็นที่สร้างวัด เนื้อที่จำนวน 14 ไร่  เมื่อ พ.ศ. 2517 และได้อาราธนาพระอาจารย์ ปญญาวุฒโฒ  จากที่พักสงฆ์วังจันทร์ มาเป็นประธานสงฆ์และดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งพระอาจารย์ฉัตร ได้ทำการก่อสร้างเสนาสนะ คือศาลาการเปรียญ โรงครัว และกุฏีสงฆ์ อีก 10 ห้อง ล้อมศาลาการเปรียญ

          ในปี พ.ศ. 2528 พระอาจารย์ฉัตร ได้ล้มป่วยและมรณภาพลง ชาวบ้านจึงอาราธนาพระอาจารย์สุโข สญญโต เป็นประธานสงฆ์และบริหารต่อมา จนถึง พ.ศ. 2531 จึงได้ลาออก และประชาชนได้อาราธนา พระชะรวย ปุญญสัมปันโน มาเป็นหัวหน้าบริหารต่อ โดยได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาวัดจนเป็นหลักฐานมั่นคง เมื่อกรมป่าไม้ได้ประกาศเพิกถอนเขตป่าสงวน มอบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการประสานงานใช้ที่ดินเพื่อสร้างวัด ทางวัดร่วมหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง มีสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ เป็นต้น จึงได้ดำเนินการขออนุญาตใช้ที่ดินสร้างวัดโดยลำดับ ตามหลักฐานประกาศของกรมศาสนา เมื่อวันที่  14 กันยายน พ.ศ. 2533 และได้ขออนุญาตตั้งเป็นวัดเมื่อวัดเมื่อวันที่ 24 กันยายน  พ.ศ. 2535 โดยให้ชื่อวัด วัดศรีโสภณ ซึ่งได้นำราชทินนามของ พระครูโศภณสังฆการ เจ้าคณะตำบลกระแสบนในขณะนั้น ผู้ให้การอุปถัมภ์ใดมาตลอด มาเป็นนามมงคล ของวัดสืบไป เมื่อได้รับอนุญาตแลละประกาศตั้งวัดถูกต้องแล้ว พระชะรวย ปุญญสัมปันโน ผู้ดูแลและพัฒนาตลอดจึงได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส เป็นรูปแรกของวัด หลังจากนั้นก็ได้ก่อสร้างเสนาสนะโรงครัว กุฎี ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน บูรณะซ่อมแซมเมรุ ให้ใช้ประโยชน์ด้วยดี และไดเริ่มก่อสร้างอุโบสถขึ้น

          เมื่อวันที่  4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญหลังใหม่ขึ้น ต่อมาในวันที่ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2539 ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาบำเพ็ญศพ ขึ้นมาอีก 1 หลัง

ปูชนียวัตถุ – โบราณวัตถุ

          พระพุทธรูป ปางพุทธชินราช พระประธานในอุโบสถ หน้าตัก 70 นิ้ว 1 องค์   เสนาสนะและสิ่งปลูกสร้าง

1.       อุโบสถ จำนวน 1 หลัง กว้าง 7.50 เมตร ยาว 22 เมตร ลักษณะทรงไทย

2.       ศาลาการเปรียญ  จำนวน  2 หลัง คือ

หลังที่ 1 กว้าง 12 เมตร ยาว 26  เมตร  ทรงไทย สร้างเสร็จ เมื่อ พ.ศ. 2519

               หลังที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 18 เมตร 

การศึกษา

โรงเรียนสอนปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอน ตั้งแต่ พ.ศ. 2532     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...