ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
วัดเขาหินแท่น

วัดเขาหินแท่น

ประวัติ

          ชื่อโดยทางราชการ  วัดเขาหินแท่น   สังกัดมหานิกาย   อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ 

ตำบลวังจันทร์  อำเภอวังจันทร์   จังหวัดระยอง  ภาค  13

ตำแหน่งที่ตั้งวัด

          บ้านเขาหินแท่น   หมู่ที่  5  ตำบลวังจันทร์   อำเภอวังจันทร์   จังหวัดระยอง

ที่วัดและที่ธรณีสงฆ์

          ที่ดินที่ตั้งวัด   มีเนื้อที่จำนวน   13  ไร่   3  งาน  มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน     มีอาณาเขต  ดังนี้

                   ทิศเหนือ          อาณาเขตจรดคลองสาธารณะ

                   ทิศใต้             อาณาเขตจรดทางสาธารณะ

                   ทิศตะวันออก     อาณาเขตจรดทางสาธารณะ

                   ทิศตะวันตก      อาณาเขตจรดที่ดิน  นายเฉลียว  ศรีบุตร

ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปของบริเวณที่ตั้งวัด

          พื้นที่เป็นลักษณะรูปสี่เหลี่ยมคางหมู   ภูมิประเทศที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ  ได้มีการปรับพื้นที่ให้เรียบเสมอ   สภาพแวดล้อมโดยรอบ  มีบ้านเรือนประชาชนโดยรอบบริเวณวัด

หลักฐานการตั้งวัด

           ได้รับหนังสือการตั้งวัด  เมื่อ  พ.ศ.2548

ประวัติความเป็นมาของวัด

          เดิมบริเวณวัดสถานที่นี้เป็นป่าใหญ่  มีการทำไร่เลื่อนลอย   ต่อมา ได้มีผู้คนอพยพเข้าไปเพื่อทำมาหากิน  และเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นหมู่บ้านหนาแน่น  ประชาชนเหล่านี้ นับถือศาสนาพุทธ  การบำเพ็ญกุศลต่าง ๆ ก็ต้องอาราธนาพระมาจากที่อื่น   หากเป็นวันสำคัญทางศาสนาก็ต้องไปทำบุญ  ที่วัดวังจันทน์   ซึ่งอยู่ไกล การคมนาคมลำบากมาก  จึงคิดที่จะสร้างวัด สำหรับบำเพ็ญกุศลในหมู่บ้านขึ้น  และได้ประชุมปรึกษากันโดยนิมนต์ หลวงพ่อศรี  ประภากฺโร  วัดเขาถ้ำมาเป็นประธาน ผลการประชุมสรุปได้ว่า นางทองหล่อ  ซื่อตรง ถวายที่ดินประมาณ 13 ไร่ 3  งาน    เพื่อสร้างเป็นวัดและได้ตกลงให้  นางทองหล่อ  ซื่อตรง(เจ้าของที่ดิน) ,นายเหลียง  นิสัยซื่อ,นายประเทือง  นิ่มประดิษฐ์,   นายท้วม   พรมชื่น,นายแจ่ม  นิ่มนวล,นายเฉลียว  เอี่ยมภิญโญ,นางแช่ม  โนดดี,นายยนต์-นางเอิน  บูชา, นายจวน  จันทร์บัว,นายชิด  จันทร์บัว,นายเผือก  โฉมดี,นางเตี่ยน  นิสัยซื่อ,นายพ้นภัย  มาลัยวงศ์   เป็นกรรมการริเริ่มดำเนินการก่อสร้าง  

          ขั้นแรกได้นำไม้แปรรูปบางส่วนมาจากวัดเขาถ้ำเพื่อมาก่อสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม  โดยได้สร้างเป็นศาลา  เพื่อใช้ในการเป็นที่ทำบุญ บำเพ็ญกุศลของชาวบ้าน   ศาลาหลังนี้เริ่มสร้าง  เมื่อประมาณเดือนเมษายน  พ.ศ. 2521  เมื่อสร้างครั้งแรก  ได้ตั้งชื่อว่า สำนักสงฆ์สันติธรรม  ในพรรษาแรกได้อาราธนาพระวัดเขาถ้ำ  มาทำบุญในวันพระ 8 ค่ำ  15  ค่ำ  ต่อมา พ.ศ.2522  จึงได้อาราธนา  หลวงพ่อศรี  ประภากฺโร   วัดเขาถ้ำ  เป็นผู้ปกครองวัดพร้อมด้วยพระลูกวัดอีก 3-5 รูป  มาอยู่ได้  17 พรรษา หลวงพ่อฟื้น  ฐาวฺโร  อยู่ต่อมาอีก 8 พรรษา   และพระอธิการสำเริง  ถิรธมฺโม  มาอยู่จำพรรษาตลอดไป

โบราณวัตถุ

                   1.  พระพุทธรูปปางประธานพร   อายุประมาณ  16  ปี   จำนวน  2  องค์

                   2. พระประธาน   หน้าตักกว้าง   39  นิ้ว   อายุ  32  ปี  

เสนาสนะและสิ่งปลูกสร้างในปัจจุบัน

          1.  อุโบสถ  จำนวน    1     หลัง กว้าง    6.00   เมตร  ยาว    9.00   เมตร  ลักษณะทรงไทย(กำลังก่อสร้าง)

          2.   ศาลาการเปรียญ     จำนวน    1    หลัง   กว้าง  12.00  เมตร ยาว  22.00  เมตร

          3.   เมรุ                    จำนวน    1    หลัง   กว้าง    5.00    เมตร  ยาว    10.00    เมตร

          4.   ศาลาบำเพ็ญกุศล     จำนวน     1   หลัง    กว้าง    8.00    เมตร  ยาว     20.00   เมตร

          5.  กุฎี                     จำนวน    10   หลัง  กว้างหลังละ  1.50  เมตร  ยาวหลังละ  1.50  เมตร 

          6.  โรงครัว                 จำนวน    1    หลัง   กว้าง    12.00  เมตร  ยาว      20.00   เมตร

          7.  ห้องน้ำ-ห้องสุขา       จำนวน    1    หลัง   กว้าง    1.50    เมตร ยาว      15.00   เมตร

การบริหารและการปกครอง

          ปัจจุบันเจ้าอาวาสชื่อ  พระอธิการสำเริง  ถิรธมฺโม  วิทยฐานะ  นักธรรมโท

การศึกษา

          โรงเรียนพระประริยัติธรรม  (แผนกธรรม)  เปิดทำการสอนตั้งแต่ปี  พ.ศ.2548  จนถึงปัจจุบันมีภิกษุ-สามเณร  เข้าสอบธรรมสนามหลวงทุกปี

การสาธารณสงเคราะห์

          1. จัดสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน  2.จัดสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน

3.จัดสร้างหอกระจายข่าว  และบริการด้านการขยายเสียง เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข่าวสาร

4.อุปการะโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...