ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
อ่างเก็บน้ำประแสร์

อ่างเก็บน้ำประแสร์
สถานที่ตั้ง
   บ้านชุมแสง  หมู่ที่ 6 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์  จังหวัดระยอง   

           อ่างเก็บน้ำประแสร์เป็นสถานที่จัดเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งใน ภาคตะวันออก เพื่อใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตรของประชาชนในอำเภอวังจันทร์ และอำเภอใกล้เคียง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำที่สำคัญ ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวโดยทั่วไป
         
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ มีพื้นที่โครงการอยู่ในเขตจังหวัดระยอง ที่ทำการโครงการตั้งอยู่ที่ 77 หมู่ที่ 6 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง อยู่ในพิกัดที่ 47 PQQ 777358 ตามแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ระวาง 5334 IV ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดระยอง ตามถนนสุขุมวิท (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3) แยกเข้าถนนหลวงสายอำเภอบ้านบึง อำเภอแกลง (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 344) เป็นระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 70 กิโลเมตร จากจังหวัดระยอง ทางเข้าที่ตั้งหัวงานเป็นถนนลาดยางโดยแยกจากถนนสายบ้านบึง-แกลง (ทางหลวงหมายเลข 344) ที่บริเวณบ้านแก่งหวาย เข้าไปเป็นระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร  พื้นที่รับประโยชน์ของโครงการ จะครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอแกลง และพื้นที่บางส่วนของอำเภอวังจันทร์
ลักษณะโครงการ 
          1. ลักษณะโครงการ  เป็นโครงการชลประทานประเภทเก็บกักน้ำและบรรเทาอุทกภัย (Conservation and Flood Control)

     2.พื้นที่โครงการฯ ประกอบด้วยพื้นที่เขตอำเภอแกลง และบางส่วนของอำเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน 137,000 ไร่

          3.ระบบชลประทานของโครงการฯ ประกอบด้วยอาคารชลประทานที่สำคัญ 2 แห่ง
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับเก็บกักน้ำและส่งน้ำให้ แก่พื้นที่เพาะปลูกที่อยู่ด้านท้ายของเขื่อนประแสร์ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เพาะปลูกสวนผลไม้ อันได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ที่เป็นนาข้าว , ยางพารา และพืชไร่

2.เพื่อให้มีแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค

3.เพื่อประโยชน์ในการทำประมงน้ำจืด

4.เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยของลุ่มน้ำในเขตอำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มบริเวณด้านเหนือของถนนสุขุมวิท บริเวณบ้านทุ่งควายกิน และพื้นที่ข้างเคียง

5.เพื่อป้องกันการรุกตัวของน้ำเค็ม

6.เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่โครงการ

เขื่อนและ รายละเอียดของโครงการด้านการชลประทานประกอบด้วย

เขื่อนหลัก  (Main Dam)

          ประเภทเขื่อนดินแบบ Zone Type ความสูงเขื่อน 24.00 เมตร ความยาวเขื่อน 2,500.00  เมตร ความกว้างสันเขื่อน  9.00   เมตร ความกว้างของฐานเขื่อน(มากสุด) 400.00 เมตร พื้นที่รับน้ำฝน 603.00   ตร.กม. ปริมาณน้ำท่าไหลเข้าอ่างฯ เฉลี่ยรายปี 294.5 ล้าน ลบ.ม. ระดับสันเขื่อน +39.000  ม.รทก. ระดับน้ำเก็บกักปกติ +35.000  ม.รทก. ระดับน้ำสูงสุด +36.570 ม.รทก. ระดับน้ำต่ำสุด +24.000 ม.รทก. ความจุที่ระดับน้ำเก็บกัก 248.00 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับน้ำเก็บกักปกติ  41.50   ตร.กม

เขื่อนปิดช่องเขาต่ำ (Saddle Dam)

          ประเภทเขื่อนดินแบบ ZoneTypeระดับสันเขื่อน +39.000 ม.รทก. ความสูงเขื่อน 7.00 เมตร ความยาวเขื่อน 1,600.00 เมตร ความกว้างสันเขื่อน 8.00 เมตร ความกว้างของฐานเขื่อน 35.00 เมตร

อาคารระบายน้ำล้น (Emergency Spillway)

          อาคารระบายน้ำล้นตั้งอยู่บริเวณ Abutment ฝั่งขวา ของเขื่อนหลัก มีลักษณะเป็นฝายสันโค้ง รางเปิดไม่มีประตูบังคับน้ำ (Uncontrolled Overflow Ogee weir) ความยาวสันฝาย 72.26 เมตร ความสามารถการระบายน้ำสูงสุด 296.00 ลบ.ม./วินาที ความสูงของ Flood Surcharge ที่คาบการกลับ (Return Period) 1,000 ปี เท่ากับ 1.57 เมตร

อาคารท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิม (River Outlet)

          อาคารท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิม ตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำประแสร์ มีหน้าที่ระบายน้ำในระหว่างก่อสร้างและปล่อยน้ำลงลำน้ำเดิมด้านท้ายน้ำ สำหรับรักษาสภาพลำน้ำประแสร์ เพื่อส่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม ป้องกันการรุกตัวของน้ำเค็ม และช่วยระบายน้ำในกรณีมีอุทกภัย มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อส่งน้ำ 3.00 เมตร ความสามารถในการระบายน้ำสูงสุด 85.00 ลูกบาศก์เมตร/วินาที

อาคารระบายน้ำล้น (Emergency Spillway)

          อาคารระบายน้ำล้น ตั้งอยู่บริเวณ Abutment ฝั่งขวาของเขื่อนหลัก มีลักษณะเป็นฝายสันโค้ง รางเปิดไม่มีประตูบังคับน้ำ (Uncontrolled Overflow Ogee weir) ความสามารถการระบายน้ำสูงสุด 296.00 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ความสูงของ Flood Surcharge ที่คาบการกลับ (Return Period) 1,000 ปี เท่ากับ 1.57 เมตร

อาคารท่อส่งน้ำฝั่งซ้าย (Irrigation Outlet)

อาคารท่อส่งน้ำฝั่งซ้าย ตั้งอยู่บริเวณ Abutment ฝั่งซ้ายของเขื่อนหลัก มีหน้าที่ในการส่งน้ำเข้าคลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งซ้าย มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อส่งน้ำ 1.50 เมตร ความสามารถในการระบายน้ำ 8.76 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ระดับธรณีปลายท่อน้ำอยู่ที่ระดับ +24.00 เมตร (รทก.) เพื่อส่งน้ำเข้าคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ่ายต่อไป

การชลประทาน (เดิม)

          พื้นที่ชลประทานของโครงการฯ อยู่ท้ายน้ำของเขื่อนประแสร์ ในเขตอำเภอวังจันทร์ และอำเภอ   แกลง ปัจจุบันยังไม่มีระบบชลประทาน  จะมีเพียงเกษตรกรในบางพื้นที่ร่วมมือกันก่อสร้างฝายเล็ก ที่เรียกว่าฝายประชาอาสาเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในลำน้ำสาขาของแม่น้ำประแสร์  และทำการชลประทานโดยการสูบน้ำขึ้นมา และนำไปเก็บกักไว้ตามบ่อที่เจ้าของที่แต่ละรายขุดขึ้นเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้

ระบบส่งน้ำของโครงการ

          ระบบชลประทานที่จะก่อสร้างขึ้น ใหม่  ประกอบด้วยพื้นที่ฝั่งซ้ายแม่น้ำประแสร์ มีพื้นที่ประมาณ 54,00 ไร่ ซึ่งออกแบบให้ส่งน้ำโดยระบบแรงโน้มถ่วง เป็นคลองดาดคอนกรีตทั้งหมด ความยาวคลองรวมทั้งสิ้น 23.723  กิโลเมตร ขนาดความจุคลองประมาณ 8.76 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และพื้นที่ฝั่งขวาแม่น้ำประแสร์ มีพื้นที่ประมาณ 83,000 ไร่ ซึ่งออกแบบให้ส่งน้ำโดยระบบท่อส่งน้ำ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.60 เมตร 2 แถว และ1.40 เมตร 1 แถว รวม 3 แถว (ช่วงแรก) ความยาวรวมทั้งสิ้น 25.824  กิโลเมตร ปริมาณน้ำไหลผ่านท่อส่งน้ำประมาณ 10.50 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
ระบบระบายน้ำ

          สภาพพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุง รักษาประแสร์  มีลักษณะเป็นลูกเนินสูงต่ำ มีความลาดชันค่อนข้างสูง มีลำน้ำสาขาของแม่น้ำประแสร์ไหลผ่านพื้นที่ ประกอบกับการเกษตรกรรมในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นการปลูกไม้ผลและยางพารา  ดังนั้นการระบายน้ำในพื้นที่ชลประทาน จึงใช้ลำน้ำธรรมชาติ โดยไม่มีความจำเป็นที่ต้องก่อสร้างระบบระบายน้ำ     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...