ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
วัดเขาตลาดสิงหเสนี

วัดเขาตลาดสิงหเสนี

สถานที่ตั้ง  บ้านเขาตลาด ถนน บ้านบึง  - แกลง  หมู่ 1  ตำบลพลงตาเอี่ยม  อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

ที่วัดและที่ธรณีสงฆ์

          ที่ดินตั้งวัด มีเนื้อที่ จำนวน 11 ไร่ 2 งาน  60 ตารางวา  มีหนังสือ กรรมสิทธ์ที่ดิน คือ ส.ค. 1 มีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ       ยาว  5 เส้น 11 วา 2 ศอก จดถนนเข้าหมู่บ้านเขาตลาด หมู่ 1            

          ทิศใต้          ยาว  5 เส้น 16 วา 2 ศอก จดโรงเรียนบ้านเขาตลาด

          ทิศตะวันออก  ยาว  1 เส้น 19 วา 2 ศอก จดถนนหลวง บ้านบึงแกลง   

          ทิศตะวันตก    ยาว  2 เส้น 8 วา 2 ศอก จดถนนเข้าหมู่บ้าน

ลักษณะพื้นที่ของบริเวณที่ตั้งวัด

          ลักษณะที่ตั้งวัดเป็นที่ราบเสมอ วัดตั้งอยู่เป็นศูนย์กลางของหมู่บ้าน ด้านหน้าวัดเป็นทางหลวง สายบ้านบึง –แกลง

หลักฐานการตั้งวัด

1.       ได้รับอนุญาตสร้างวัด เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2531

2.       กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นวัด เมื่อ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2531

3.       ได้รับพระราชทานวิสุงสีมาคาม เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม  พ.ศ. 2532 เนื้อที่กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร

ประวัติการก่อตั้งวัด

          ในปี  พ.ศ. 2500 ได้มีชาวบ้านถิ่นอื่น อพยพมาตั้งหลักฐานและเล็งเห็นเป็นที่หมู่บ้านจะต้องมีวัด จึงได้ชักชวนกันก่อสร้างเป็นที่พักสงฆ์กันขึ้นมาก่อน เดิมที่บริเวณนั้นเป็นเขตสงวนแห่งชาติ โดยมีนายยุ้ย บุญเหลือ อายุ 60 ปีได้จัดหาไม้มาทำการก่อสร้างกุฎีบริเวณชายภูเขาตลาดพร้อมผู้ช่วย 2 คน คือนายแจ้ง สุขแก้ว นายแก่น วัดพุ่มพวง แต่สถานที่ตั้งเดิมเป็นสันเนินไม่เหมาะสมที่จะสร้างวัดชาวบ้านจึงปรึกษาหารือกันให้มาตั้งบริเวณพื้นที่ราบติถนนสายเก่าประจำหมู่บ้านโดยมีนายยุ้ย บุญเหลือ  นายแจ้ง สุขแก้ว นายแก่น วัดพุ่มพวง เป็นหัวหน้าใหญ่ โดยมีนายผัน รอดเพ็ชรภัย นายสมพงษ์ รอดเพ็ชรภัย เป็นผู้สนับสนุน การดำเนินงานนั้นได้รับความช่วยเหลือจาก ผู้ใหญ่เหมเจริญสุข นายผัน รอดเพ็ชรภัย จัดหาทุนดำเนินงาน นายยุ้ย บุญเหลือ บริจาคไม้ นายแจ้ง  สุขแก้ว บริจาคเงิน 10,000 บาท

          คณะกรรมการจัดสร้างวัดเขาตลาด  ได้ซื้อที่ดินจากนายแก่น  วัดพุ่มพวง จัดสร้างวัดและได้ตกลงให้ผู้ใหญ่เหม เจริญสุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1 ตำบลพลงตาเอี่ยมเป็นเจ้าของ ที่ดินและทำการถวายที่ดินเพื่อการสร้างวัด ทางคณะกรรมการสร้างวัดได้อาราธนา พระภิกษุแสง มาเป็นประธานดำเนินการก่อสร้างศาลาการเปรียญ 1 หลัง โดยมีนายยุ้ย บุญเหลือ บริจาคได้ นายแจ้ง สุขแก้ว เป็นหัวแรงในการจัดหาทุนทรัพย์ จนสำเร็จลุล่วง พร้อมทั้งจัดสร้างกุฎีที่อุโบสถ 1 หลัง โดยอาราธนา พระราชวิมลมุนี เจ้าคณะจังหวัดระยอง มาวางศิลาฤกษ์ในปี พ.ศ.2520

           มีผู้บริจาคเงินจำนวน 1,151,400 บาท สร้างอุโบสถแต่ไม่แล้วเสร็จ จนกระทั่งพระภิกษุ หลวน ธัมมาสาโร มาอยู่ก็ดำเนินงานต่อไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ของเจ้าภาพ ผู้ใหญ่เหม เจริญสุข  และนายสง่า ชูเกตุได้ไปอาราธนาพระไพบูลย์ ฐิตเวโท วัดชุมแสง มาปกครองดูแล ภายใต้ความเห็นชอบของพระโสภณธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดระยองและพระครูโศภนสังฆการ เจ้าคณะตำบลกระแสบน ได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ขณะนั้นศาลาการเปรียญหลังเก่าทรุดโทรม มล.ศรีสรรพ์ สิงหเสนีและบุตรชายชื่อ นายรัศมี สิงหเสนี ได้บริจาคทรัพย์ เป็นจำนวนเงิน1,700,000 บาท เพื่อ สร้างศาลาการเปรียญหลังปัจจุบัน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2532 ได้อาราธนา เจ้าคุณสมเด็จพระธีรญามุนี (สนิท เขมจารี วัดปทุมคงคา กรุงเทพ ฯ) มาเป็นประธานยกช่อฟ้าศาลาการเปรียญเหตุการณ์ต่างๆ ภายในวัดเริ่มดีขึ้น ชาวบ้านรวมตัวกันได้มากขึ้น พร้อมทั้งได้ขออนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการถึงนามวัดจามใบประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วัดเขาตลาดสิงหเสนี         

 ปูนียวัตถุ-โปราณวัตถุ

1.       อุโบสถ ลักษณะทรงไทย คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.30 เมตร ยาว 26.50 เมตร สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2531

2.       ศาลาการเปรียญ ลักษณะทรงไทย  สองชั้น จำนวน 1 หลัง กว้าง 25 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2531

3.       กุฎีสงฆ์ ลักษณะทรงไทย คอนกรีตเสริมเหล็ก จำวน 2 หลัง กว้าง 25 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2532

4.       กุฎีเจ้าอาวาส ลักษณะทรงไทยสองชั้นคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 หลัง กว้าง 5.50 เมตร ยาว 8.50 เมตร สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2534

การศึกษา

          โรงเรียนพระปริยัติธรรม เปิดทำการสอน ปี พ.ศ. 2531 ถึงปัจจุบัน

ประวัติเจ้าอาวาส

          พระใบฎีกาจำรูญ ธมฺวโร อายุ 70 ปี พรรษา ที่16  ความเดิมชื่อจำรูญ เงินทิม เกิดวันเสาร์ ที่ 15 มีนาคม 2484 แรม 3 ค่ำ เดือน 4  ปีมะเส็ง บ้านเลขที่ 17 หมู่ 8 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร บิดาชื่อนายเส็ง มารดาชื่อ นางเสงี่ยม เงินทิม ประกอบอาชีพทำนา     

กิจกรรมเด่น

          วัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2550 โดยกรมอนามัย นายแพทย์ ณรงศักดิ์ อังคะสุวพลา

      Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...