ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
วัดพลงตาเอี่ยม

วัดพลงตาเอี่ยม

สถานที่ตั้ง เลขที่ 111 หมู่ที่ 3 ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง     

ที่วัดและธรณีสงฆ์

          ที่ดินมีเนื้อที่จำนวน 22 ไร่ 2 งาน 77 ตารางวา มีหนังสือกรรมสิทธ์ที่ดิน คือน.ส.3 เลขที่ 392 (ทะเบียนเลขที่ 4 ข.) มีอาณาเขตดังนี้

          ทิศเหนือ ยาว 3 เส้น 2 วา  จดถนนสายบ้านบึง -แกลง

          ทิศใต้ ยาว 3 เส้น 2 วา  จด ทางสาธารณะ

          ทิศตะวันออก ยาว 8 เส้น  จด ที่ดินนายวิเชียร น้อยสมมิตร

          ทิศตะวันตก ยาว 8 เส้น  จด ที่ดินนายละออง สามรอดภัย

ลักษณะทั่วไป

          เป็นที่ราบลุ่ม และมีฝายน้ำล้นด้านหลังวัด สภาพทั่วไปเป็นสวนยาง และบ้านเรือน

 

หลักฐานการก่อตั้งวัด

1.ได้รับอนุญาตสร้างวัด เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2528

2.กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นวัด เมื่อ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2539

ประวัติการก่อตั้งวัด

          เดิมที่เป็นป่าสงวนตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลกระแสบน ประชาชน จากหลายจังหวัดได้เขามาจับจองประกอบอาชีพทำไร่มันสำปะหลัง ทำสวนยาง และทำสวนผลไม้ ส่วนใหญ่เป็นชาวนครปฐม สมุทรปราการ ชาวภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และชาวระยอง พื้นบ้าน เมื่อมาอยู่ร่วมกัน จึงได้ปรึกษาหารือกัน สร้างที่พักสงฆ์ที่หมู่บ้าน พลงตาเอี่ยม เพื่อจะได้เป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้าน โดยได้ร่วมกันบริจาค ซื้อที่คนละ 1ไร่  บ้าง 1 งาน 2 งาน บ้างได้ จำนวน เนื้อที่ดินประมาณ 3 0ไร่ต่อมาทางราชการ ได้ตั้งกิ่งอำเภอวังจันทร์ ขึ้นมาและได้แยกหมู่บ้าน ตั้งเป็นตำบลวังจันทร์หมู่บ้านพลงตาเอี่ยม เป็นหมู่ที่ 3 ตามาถนนสายบ้านบึง – แกลง ได้ตัดผ่านเนื้อที่ของวัดอยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นเนื้อที่ 22 ไร่  77 ตารางวา ได้เริ่มสร้างที่พักสงฆ์ขึ้นมาเมื่อปี  พ.ศ. 2508 มีนายถม ชินวงษ์เฉื่อย นายเช่ง นายปลั่ง แทนทด กำนัน สวิง ขาวสะอาด  เป็นหัวหน้าดำเนินการก่อสร้าง ได้ก่อสร้างเสนาสนะ ศาลาการเปรียญหอสวดมนต์ หอฉัน กุฎีที่พักสงฆ์ บ่อน้ำ และศาลาฌาปนสถาน

ปูชะนีวัตถุ- โบราณวัตถุ

          มีพระประธาน พระหลวงพ่อเณรโกศล วัดพรหมสุวรรณสามัคคี จัดสร้างและมอบให้มาเป็นพระประธานประจำวัด

เสนาสนะและสิ่งปลูกสร้าง

1.       ศาลาการเปรียญ ลักษณะทรงไทยก่ออิฐถือปูน  จำนวน 1หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2538

2.       หอสวดมนต์ ลักษณะทรงไทยก่ออิฐถือปูน   จำนวน 1 หลัง กว้าง  9 เมตร ยาว 6.85  เมตร สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2523

3.       กุฎีเจ้าอาวาส ลักษณะทรงไทยก่ออิฐถือปูน   จำนวน 1 หลัง กว้าง  3.15 เมตร ยาว 6.85  เมตร สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2523

4.       กุฎีสงฆ์ ลักษณะทรงไทยก่ออิฐถือปูน   จำนวน 7 หลัง กว้าง  3.15 เมตร ยาว 6.85  เมตร สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2519-2522

การศึกษา

          มีโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2523 ถึงปัจจุบัน

 

ประวัติเจ้าอาวาส

          ชื่อพระครูภัทรกิจโสภณ ฉายาอติภทฺโท นามสกุล สดชื่อ ชื่อเดิม นายอมร ยามสกุล สดชื่น เกิด 3 ก.พ. 2517 ที่ปัจจุบัน 111/1  วัดพลงตาเอี่ยม หมู่ที่ 3 ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง  วุฒิการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2550 ม.ปลาย ทางธรรมศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแกลง พ.ศ. 2552 สำเร็จการศึกษาหลักประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) วุฒิธรรม พ.ศ. 2540 สอบได้นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2544 สอบได้ ปงธง 3 วันที่ 28 ธันวาคม  พ.ศ. 2544    เข้ารับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพลงตาเอี่ยมจนถึงปัจจุบัน วันที 5 ธันวาคมพ.ศ.2551 รับตำแหน่งเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท พระครูภัทรกิจโสภณ

กิจกรรมเด่น

          ทางวัดได้กิจกรรมตามวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และมีประเพณีของท้องถิ่นที่สืบเนื่องมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ เช่น ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง และสนับสนุนด้านการศึกษา ให้ที่ดินในการก่อสร้าง กศน.ตำบลพลงตาเอี่ยม     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...