ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
วัดคลองจำกา

วัดคลองจำกา

ประวัติวัดคลองจำกา

          ชื่อวัดโดยทางราชการ วักคลองจำกา ชื่อที่ชาวบ้านเรียก วัดคลองจำกา สังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตปรกครอง ตำบลวังจันทร์ เขต 2 อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง  ภาค 13

ตำแหน่งที่ตั้งวัด

          บ้านคลงอจำกา ซอยหลุมลูกรัง วังจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลพลงตาเอี่ยม  อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 

ที่วัดและที่ธรณีสงฆ์

ที่ดินตั้งวัด มีเนื้อที่ จำนวน 15 ไร่  มีหนังสือแสดงสิทธ์ที่ดินอุญาตใช้ที่ดินกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ       ยาว  165 เมตร              จด ที่ดินนายวิชัย อรุณพันธ์

          ทิศใต้          ยาว  165 เมตร               จด ลำคลองจำกา

          ทิศตะวันออก  ยาว  340 เมตร              จด ที่ดินนายวิชัย อรุณพันธ์

          ทิศตะวันตก    ยาว  340 เมตร              จด ถนนสาธารณสายหลุมลูกรัง-วังจันทร์

ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปของบริเวณที่ตั้งวัด

          พื้นที่เป็นที่ลุ่มทีน้ำท่วมเกือบทั้งปี ด้านหน้าทิศตะวันตกติดถนนสาย หลุมลูกรัง- วังจันทร์ ทิศตะวันออกติดที่ดินนายวินัย อรุณพันธ์ ทิศใต้ติดคลองจำกา ทิศเหนือติดที่ดินนายวินัย อรุณพันธ์ พื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าปัจจุบันได้ปรับและถมพื้นที่สูงขึ้น 1 เมตร 20 เซนติเมตร ทั้ง 15 ไร่ น้ำไม่ท่วมแล้ว บริเวณจัดปลูกต้นไม้ ยืนต้นประเภทไม้ผล  เช่น ขนุน มะม่วง และไม้หมวด หมู่วรรคดี ไม้ป่าที่หาหายากบางชนิด แลหมู่ไม้สมุนไพร

หลักฐานการตั้งวัด

1.ได้รับอนุญาตสร้าง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม  พ.ศ. 2531

2.กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นวัด เมื่อ วันที่ 24 มกราคม  พ.ศ. 2535

ประวัติความเป็นมาของวัดโดยละเอียด

          เนื่องจากเดิมท้องถิ่นนี้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ และป่าเสื่อมโทรม ราษฎรจากท้องถิ่นต่าง ๆ จากหลายจังหวัดที่ไม่มีที่ทำกินก็อพยพเข้มาจับจอง บ้างก็มาซื้อจากผู้จับจองไว้ เดิม เมื่อรวบตัวเป็นหมู่บ้านแล้วก็คิดสร้างที่พักสงฆ์ขึ้น เพื่อจะได้เป็นที่พึ่งทางจิตใจ และมะวัดเป็นที่ บำเพ็ญกุศล นายวิชัย อรุณพันธ์  กำนันสวิง ขาวสะอาด ผู้ใหญ่สมพงษ์ แสงอากาศ นายน้อม เหลืองอ่อน นายจรัส จิตต์อารีย์ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนพลงตาเอี่ยม ก็ได้ประชุมปรึกษาหารือ สร้างเป็นที่พักสงฆ์ขึ้นมา โดนอาจารย์แดง  ชาวอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เป็นเจ้าสำนัก สร้างสำนัก สร้างศาลาการเปรียญ ขึ้น 1 หลัง กุฎีเจ้าอาวาส 1 หลัง กุฎีพระสงฆ์หลังเล็กขึ้น 3 หลัง ในปี พ.ศ. 2520 มีพระจำพรรษา 5 รูป ต่อมาท่านอาพาธ ญาติจึงรับตัวไปรักษา และได้มรณภาพลงในที่สุด กำนันสงพงษ์ แสงอากาศ จึงอาราธนา พระครูกิตติโสภณ (พระมหาสุจินต์) วัดสุววณภูมิ ชาวสุพรรณบุรี ขณะนั้นมาพักอยู่ที่วัดหนองแฟบระยอง มาอยู่ปกครองที่พักสงฆ์ระนะหนึ่ง ต่อมาท่านได้อาพาธ ญาติจึงรับตัวไปรักษา และมรภาพลงในที่สุด วัดก็ร่วงโรยลงโดย

          จากนั้นได้มีพระภิกษุสับเปลี่ยนเวียนมาอยู่หลายรูปแต่ก็อยู่ไม่ได้นาน พอมีข้าวของมีปัจจัยก็ขนย้ายไป อยู่โดยมิได้สร้างสมเมื่อ ทางราชการอนุญาตให้ที่พักสงฆ์ขออนุญาตทางราชการใช้ที่ดินเพื่อสร้างวัดได้ อาจารย์จรัญ จิตต์อารีย์ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม จึงขอใช้ที่ดินกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อสร้างวัด และได้ขออนุญาต กรมาศาสนา สร้างวัด และตั้งเป็นวัดถูกต้อง แต่สภาพวัดก็ยังไม่เจริญขึ้น จนเมืออาจารย์ จรัส จิตต์อารีย์ เกษียณอายุ ราชการแล้ว ประกอบกับครอบครัวก็มีความเป็นอยู่ดีแล้วจึงได้สละครอบครัวบวชและมาจำพรรษาเริ่มพัฒนาการวัดนี้ใหม่ทั้งหมด ประกอบกับวัดขณะนั้น ปี พ.ศ. 2535 มีพระบวชอยู่รูปเดียวและก็ติดสุรางอมงอมแงม จึงให้ไปเสียจากวัดท่านเจ้าคระตำบล พระครูโสภณสังฆการ วัดกระแสบนจึงมอบหมายให้รักษาการ จึงเริ่มดำเนินการสร้างศาลาการเปรียญทรงไทยตรีมุข 2 ชั้น ขึ้นก่อนวางแผนผังวัดใหม่หมดการก่อสร้างจึงเริ่มตั้งแต่นั้นมา มีพระจำพรรษา ปีละ 4-5 รูปทุกปี การก่อสร้างอาคารมุ่งความแข็งแรงเป็นหลักปัจจุบันมรกุฎี 2 ชั้น ตรีมุขชั้นล่าตึกข้างบนไม้ และมีกุฎีสงฆ์ อีก 2 หลัง  ใน ปี 2539 ได้หล่อพระประธานประจำวัดแบบพุทธมณฑลถวายพระนามว่า พระพุทธรัตนโกสินทร์ประทานพร. ประดิษฐ์ฐานอยู่ลานหน้าศาลาการเปรียญปัจจุบันกำลังก่อสร้างหอสมุดหอระฆัง 3 ชั้น ชั้นล่าง เป็นห้องสมุดชั้นที่ 2 เก็บรักษาพระไตรปิฏกพระพุทธบาทจำลอง ชั้นที่ 3 แขวนกลองและระฆัง

ปูนียวัตถุ-โปราณวัตถุ

          เมื่อเริ่มสร้างที่พักวสงฆ์แล้วก็มีผู้ครัทธานำพรพุทธรูปมาถวาย คือ

1.หลวงพ่อพุทธโสธรจำลอง หน้าตักประมาณ 27 นิ้ว

2.พระพุทธรูปนั่งปางประธานพร 1 องค์ หน้าตัก 30 นิ้ว

3.พระพุทธเชียงแสน  1 องค์ ในสมัยพระครูวินัยจรัส อตฺตทตฺโต คุรจุ้งหลี แซ่ลิ้ม คลองตัน ถวายหน้าตัก 39 นิ้ว

4.พระพุทธรูปยืนปางประทานพรแบบพุทธมณฑล สูงง 209 เซนติเมตร หล่อที่วัดคลองจำกา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2539 โดยนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยชุด MP29 โดยคุณหรรษา ศรีอิทธยาวิทย์ และคุณไพบูลย์ ชีวันศิริวัฒน์  เป็นหัวหน้าดำเนินการ

 

 

เสนาสนะและสิ่งปลูกสร้าง

1 . ศาลาการเปรียญ จำนวน 1 หลัง กว้าง 14 เมตร ยาว 24 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2535 วางศิลาฤกษ์ 15 สิงหาคม 2535 ทรงไทยตรีมุข 2 ชั้น ชั้นบนเป็นหอสมุดสวดมนต์ คอนกรีต เสริมเหล็ก โครงหลังคาไม้มุงกระเบื้องซีแพ็คโมเนีย สีแดง มีช่อฟ้าใบระกา บำเพ็ญบุญกุศล ในวันพระวันธัมมัสสวนะ การก่อสร้างเสร็จประมาณ 90 %  ยังเหลืองานตบแต่งช่อฟ้าหน้าบัน งบประมาณ 7,000,000.00 บาท (เจ็ดล้านบาท)

2. หอฉัน (โรงครัว) จำนวน 1 หลัง กว้าง 15 เมตร ยาว 19 เมตร สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2537 ลักษณะทั่วไป เสาคอนกรีตก่อผนังด้วยอิฐบล็อก ประตูต่างไม้เนื้อแข็งประตูกลางประตูเหล็ก หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่

3.กุฎีเจ้าอาวาส จำนวน 1 หลัง กว้าง 7 เมตร ยาว 1 เมตร สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2538 ลักษณะทั่วไป คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังก่ออิฐชั้นบนไม้ หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ กุฎี 2 ชั้น

4. กุฎีที่พักสงฆ์ จำนวน 2 หลัง

          หลังที่ 1 กว้าง 7 ยาว 10 ลักษณะโครงสร้างเสาคอนกรีต ฝาผนังก่ออิฐ ฉาบปูน หลังคามุงกระเบื้อง
                             ชั้นเดียว

หลังที่ 2 กว้าง 5 ยาว 10 ลักษณะโครงสร้างเสาคอนกรีต ฝาผนังก่ออิฐ ฉาบปูน หลังคามุงกระเบื้อง
                   ลอนคู่

ระเบียบการบริหารและการปกครองวัดโดยรวม

          ยึดพระธรรมวินัย ระเบียบ และกฎหมายเถรสมาคม เป็นหลัก ในการปกครอง

การศึกษา

          - โรงเรียนปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ถึงปัจจุบัน

              Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...