ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ด้านนาฏศิลป์

นางสาวปุณยวีร์ กร่ำกระโทก
สถานที่ตั้ง  
          โรงเรียนวังจันทร์วิทยา เลขที่   316  หมู่ที่/หมู่บ้าน   1ตำบล  ชุมแสง   อำเภอ   วังจันทร์ จังหวัด   ระยอง

สาระสำคัญ
           นางสาวปุณยวีร์ กร่ำกระโทก เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์) ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชนในตำบลชุมแสงและตำบลใกล้เคียง เช่น การรำกลองยาว การรำอวยพร การรำของทุกภาค เป็นต้น ได้นำนักเรียนและเยาวชนเข้าร่วมการแสดงในงานประเพณี และงานวันสำคัญทางศาสนา และวันสำคัญต่าง ๆ ของท้องถิ่น

      Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...