ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ด้านการนวดแผนไทย

นายดนัย ครุฑน้อย

สถานที่ตั้ง
          โรงพยาบาลวังจันทร์ เลขที่ 349 หมู่ที่1 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
สาระสำคัญ

        นายดนัย ครุฑน้อย มีความชำนาญในการนวดแผนไทยโดยได้รับการอบรมการนวด จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง หลักสูตร กระทรวงสาธารณสุข เป็นการนวดตามแบบราชสำนัก ปัจจุบันปฏิบัติงานนวดแผนไทยในโรงพยาบาลวังจันทร์

นางสมศรี   ปราบภัย

สถานที่ตั้ง

          โรงพยาบาลวังจันทร์ เลขที่ 349 หมู่ที่1 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

สาระสำคัญ

           นางสาวสมศรีปราบภัย มีความชำนาญในการนวดแผนไทย โดยได้รับการอบรมการนวด จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง หลักสูตร กระทรวงสาธารณสุข เป็นการนวดตามแบบราชสำนักปัจจุบัน ปฏิบัติงานนวดแผนไทยในโรงพยาบาล

นางดาราวรรณ  แสวงผล

สถานที่ตั้ง
         
โรงพยาบาลวังจันทร์ เลขที่ 349 หมู่ที่1 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

สาระสำคัญ

         นางดาราวรรณ แสวงผล มีความชำนาญในการนวดแผนไทย โดยได้รับการอบรมการนวด จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง หลักสูตร กระทรวงสาธารณสุข เป็นการนวดตามแบบราชสำนักปัจจุบัน ปฏิบัติงานนวดแผนไทย ณ โรงพยาบาลวังจันทร์

 

 

     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...