ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย

นายดำรงศักดิ์ ชุมแสงพันธ์
สถานที่ตั้ง   ที่อยู่ 99 หมู่1 บ้านขุนอินทร์ ต. ป่ายุบใน อ. วังจันทร์ จ. ระยอง

สาระสำคัญ
          นายดำรงศักดิ์ ชุมแสงพันธ์ เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในด้านพืชสมุนไพรไทยและการรักษาโรค เป็น วิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั้งในและต่างจังหวัดทั่วประเทศ ได้รับรางวัลต่าง ๆ ได้แก่ รางวัลมาตรฐานสมุนไพรไทย จากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2544 รางวัลครูภูมิปัญญาไทยระดับประเทศ ด้านการแพทย์แผนไทย จากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปี พ.ศ.2546

          นายดำรงศักดิ์ ชุมแสงพันธ์ มีความสามารถในเรื่องการจัดการไร่นาสวนผสม เป็นชาวจังหวัดระยอง
การอบรม/ประสบการณ์ :
         
1. โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองของ ธ.ก.ส. ที่ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
          2. การศึกษาดูงาน การจัดทำปุ๋ยหมักโดยใช้สารจุลินทรีย์ที่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

          3. การสัมมนาผู้นำอาชีพก้าวหน้าเกี่ยวกับการจัดทำไร่นาสวนผสมของกระทรวงมหาดไทย ที่ จ.ชลบุรี
         
4. การศึกษาดูงานที่บ้านผู้ใหญ่วิบูลย์ ฉิมเฉลิมเกี่ยวกับการเกษตรแนวใหม่
อาชีพที่ประสบความสำเร็จ : ไร่นาสวนผสม

ที่ตั้ง :ตำบล ป่ายุบใน อำเภอ วังจันทร์ จังหวัด ระยอง
การจัดการด้านการตลาด :
          1. เลือกพันธุ์ปลูกตามความต้องการของตลาด
          2. คัดเกรดและคุณภาพของผลผลิต พร้อมทั้งบรรจุถุง
          3. รวบรวมไปจำหน่ายที่ตลาดเอง
          4. สร้างความเชื่อถือในด้านคุณภาพให้กับตลาดที่ส่งไปจำหน่าย
         
5. ผลิตในช่วงที่จังหวะที่ผลิตออกสู่ตลาดน้อย เช่น ช่วงหน้าแล้ง 6. จัดทำร้านค้าชุมชนในท้องถิ่น เพื่อรองรับผลผลิตของตนเองและผู้อื่นในท้องถิ่น
ขั้นตอนการผลิต :
          1. เตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมกับการผลิต
         
2. คัดพันธุ์ตามความต้องการของตลาด
         
3. ปลูกพืชแบบสับเปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อป้องกันการสะสมของโรคแมลงแต่ละชนิด
         
4. ใช้สารสกัดจากสมุนไพรและพืช กำจัดแมลง และใช้ไฟล่อแมลง ลดจำนวนประชากรและใช้กาวกับดักแมลง   

          5. ใช้ขยะหมักเป็นจุลินทรีย์ เพื่อใช้ปรับสภาพดิน ให้มีจุลินทรีย์ในดินเพิ่มมากขึ้น
         
6. ใช้ผลไม้หมักทำเป็นฮอร์โมนบำรุงพืชเร่งดอกและบำรุงลูก
          7. ใช้จุลินทรีย์กับมูลสัตว์ และเศษวัชพืชทำเป็นปุ๋ยหมัก เพื่อทดแทนปุ๋ยเคมี
ขั้นตอนการทำเทคนิคพิเศษ :

          1. การจัดการฟาร์ม เช่น การใช้ระบบน้ำแบบสปริงเกอร์ การทำค้างโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทำตาข่ายให้พืชไร่ในลักษณะแบบจั่วเพื่อ สะดวกในการดูแลรักษา และเก็บผลผลิตและทำให้คุณภาพดี
           
2. จัดทำสถิติราคาผลผลิต แต่ละชนิดเพื่อวางแผนผลิตในปีต่อไป
           
3. มีการจัดทำบัญชีแยกประเภทไว้เพื่อเป็นข้อมูลในด้านค่าใช้จ่ายและรายได้ในการ ผลิต
แผนการพัฒนาการผลิต :
          1. ลดต้นทุนการผลิต โดยใช้สารหมักจากธรรมชาติและจุลินทรีย์ในการทำปุ๋ยหมัก
          2. วางระบบการทำค้างสำหรับพืชผักแบบถาวรผสม ๆ กับการวางระบบน้ำที่ถาวรเพื่อลดต้นทุนทางด้านวัสดุและปริมาณน้ำ
          3. ปลูกสมุนไพรเพื่อใช้เป็นสารสกัดไล่แมลง และแปรรูปเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เสริมและไว้ขยายพันธุ์ต่อไป  

          4. จัดตั้งร้านค้าในชุมชน และขยายไปในบริเวณใกล้เคียง
สถานภาพทางสังคม :
          - เป็นประธานศูนย์สมุนไพรและการแพทย์พื้นบ้านระดับอำเภอวังจันทร์
          - ได้รับเลือกให้เป็นเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด
2 ปี และระดับภาค 1 ปี
          - เป็นวิทยากรให้ส่วนงานราชการ เกษตรกร นักศึกษา โรงเรียนและกลุ่มชาวบ้าน
           - เป็นผู้นำอาชีพก้าวหน้าจังหวัดระยอง ปี
39 และปี 42
บทบาทและการมีส่วนร่วมในสังคม :
          - เป็นวิทยาครูประจำหมู่บ้าน
          - เป็นหมอพื้นบ้านทางด้านแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน สมุนไพร

     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...