ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ด้านศาสนาพุทธ

พระครูประจักษ์คุณาภรณ์(เจ้าคณะตำบลป่ายุบใน)

สถานที่ตั้ง  
           วัดป่ายุบใน หมู่ที่   5 ตำบล  ป่ายุบใน  
อำเภอ   วังจันทร์ จังหวัด   ระยอง

สาระสำคัญ
       พระครูประจักษ์คุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่ายุบ เจ้าคณะตำบลป่ายุบ เป็นพระสมณศักดิ์ที่สำคัญของอำเภอวังจันทร์ ให้ความเมตตาอุปถัมภ์สถานศึกษาและนักเรียนในชุมชนเป็นอย่างดียิ่ง เป็นผู้สอนศีลธรรมในโรงเรียน จั้งตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ตามนโยบายของคณะสงฆ์ภาค 13 ซึ่งเป็นแห่งเดียวของอำเภอวังจันทร์ นอกจากนี้ ยังได้จัดโครงการบรรพชาและอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนเป็นประจำทุกปี


      Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...