ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)

ชื่อทางการ : เนการา บรูไน ดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam แปลว่า ดินแดนแห่งความสงบสุข)

ที่ตั้ง : ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว ทิศตะวันออก ทิศตะวันตกและทิศใต้ติดเขตซาราวัก ประเทศมาเลเซีย  แบ่งออกเป็น 4 เขต คือ เขต Brunei-Muara เขต Belait เขต Temburong และเขต Tutong

พื้นที่ : 5,770 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่ร้อยละ 70 เป็นป่าไม้เขตร้อน อุดมด้วยน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

เมืองหลวง : บันดาร์ เสรี เบกาวัน (Bandar Seri Begawan) อยู่ในเขต Brunei-Muara

ประชากร : 408,786 คน (ข้อมูลปี 2553) ประกอบด้วย ชาวมาเลย์ 68.8 % ชาวจีน 18.3 % ชนเผ่าต่างๆ  5.0 % ชาวอินเดียและอื่นๆ 7.9 %

ภูมิอากาศ : อากาศโดยทั่วไปค่อนข้างร้อนชื้น มีปริมาณฝนตกค่อนข้างมาก ฝนตกหนักสุดช่วงเดือนกันยายน - มกราคม และพฤษภาคม - กรกฎาคม อากาศเย็นสบายที่สุดจะอยู่ช่วงเดือนมีนาคม - เดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ย 24 - 32 องศาเซลเซียส

ภาษา : ภาษามาเลย์ (Malay หรือ Bahasa Melayu) เป็นภาษาราชการ ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารแพร่หลาย

ศาสนา : ศาสนาประจำชาติ คือ ศาสนาอิสลาม 67 % ศาสนาอื่น ๆ ได้แก่ ศาสนาพุทธ 13 % ศาสนาคริสต์ 10 % และฮินดู

 

สกุลเงิน : ดอลลาร์บรูไน (Brunei Dollar : BND) เงินดอลลาร์บรูไนมีมูลค่าเท่ากับเงินดอลลาร์สิงคโปร์ และสามารถใช้แทนกันได้ อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ :

 

ซื้อ 24.25 บาท / 1 ดอลลาร์บรูไน (ข้อมูล ณ มกราคม 2556)

ขาย 24.63 บาท/ 1 ดอลลาร์บรูไน (ข้อมูล ณ มกราคม 2556)

ระบอบการปกครอง : สมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัลโบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ (His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah) ทรงเป็นองค์พระประมุขของประเทศ

 

สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ (His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah) เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2510 ทรงเป็นพระประมุขแห่งรัฐ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้นำทางศาสนาอิสลามแห่ง

เนการาบรูไนดารุสซาลาม ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2527 – ปัจจุบัน

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ

สินค้านำเข้าสำคัญ : เครื่องจักรอุตสาหกรรม รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าเกษตร เช่น ข้าว และผลไม้

สินค้าส่งออกสำคัญ : น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ : ญี่ปุ่น อาเซียน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : อาเซียน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
วีดีโอแนะนำบรูไน
แผนที่บรูไน
วีดีโอแนะนำบรูไน
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...