ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (INDONESIA)

เมืองหลวง  จาร์กาตาร์

ภาษา  ภาษาอินโดนีเซียเป็นภาษาราชการ

นับถือศาสนา  อิสลาม คริสต์

การปกครอง  ระบอบประชาธิไไตยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...