ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
.ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)

เมืองหลวง  กรุงกัวลาลัมเปอร์

ภาษา ภาษามาเลย์เป็นภาษาราชการ อังกฤษ และจีน

นับถือศาสนา  อิสลาม

การปกครกง   ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...