ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ประเทศสิงคโปร์ (Singapore)

เมืองหลวง  สิงคโปร์

ภาษา  ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ

นับถือศาสนา  พุทธ  อิสลาม  คริสต์

ระบบการปกครอง  สาธารณรัฐประชาธิปไตยแบบรัฐสภา

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...