ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ประเทศพม่า (Myanmar)

เมืองหลวง  เนปิดอ

ภาษา ภาษาพม่าเป็นภาษาราชการ

นับถือศาสนา  พุทธ   คริสต์  อิสลาม

ระบบการปกครอง  เผด็จการทางทหารปกครองโดยรัฐบาล

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...