ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
พม่า

ชื่อทางการ : สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (Union of Myanmar)

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ที่ละติจูดที่ 28 องศา 30 ลิปดา ถึง 10 องศา 20 ลิปดาเหนือ ภูมิประเทศตั้งอยู่ตามแนวอ่าว

เบงกอล และทะเลอันดามันทำให้มีชายฝั่งทะเลยาวถึง 2,000 ไมล์ ทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับทิเบตและจีน ทางตะวันออกติดกับลาว ทางตะวันออกเฉียงใต้ติดกับไทย ทางตะวันตกเฉียงเหนือติดกับบังคลาเทศและอินเดีย ทางตะวันตกเฉียงใต้และทางใต้ติดกับทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอล

พื้นที่ : 676,577 ตารางกิโลเมตร (ข้อมูลปี 2555)

เมืองหลวง : เนปีดอ (Naypyidaw) (ภาษาพม่า) หรือบางครั้งสะกดเป็น เนปีตอ (Nay Pyi Taw)

มีความหมายว่า มหาราชธานี

ประชากร : ประมาณ 60,280,000 คน (ข้อมูลปี 2553) มีชาติพันธุ์พม่า 63 % ไทยใหญ่ 16 % มอญ 5 % ยะไข่ 5  %  กะเหรี่ยง 3.5 %  คะฉิ่น 3 %  ไทย 3 %  ชิน 1 %

ภูมิอากาศ : สภาพภูมิอากาศส่วนใหญ่ในบริเวณที่เป็นเทือกเขาสูงทางตอนกลางและตอนเหนือของประเทศจะมีอากาศแห้งและร้อนมากในฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาวอากาศจะเย็นมาก ตามชายฝั่งทะเลและบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำจะแปรปรวนในช่วงเปลี่ยนฤดู เพราะได้รับอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่นเสมอ ทำให้บริเวณนี้มีฝนตกชุกหนาแน่นมากกว่าตอนกลางหรือตอนบนของประเทศที่เป็นเขตเงาฝน ข้อแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยว คือ ควรเดินทางในช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ เพราะฝนไม่ตก และอากาศไม่ร้อนมากเกินไป

ภาษา : ภาษาพม่าเป็นภาษาราชการ

ศาสนา : ศาสนาพุทธ 92.3 % ศาสนาคริสต์ 2 % ศาสนาอิสลาม 4 % ศาสนาฮินดู 1.7 %

สกุลเงิน : จ๊าด (Kyat : MMK) อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 25 จ๊าด / 1 บาท หรือประมาณ 1,300 จ๊าด /

1 ดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูล ณ มกราคม 2556)

ระบอบการปกครอง : ระบบประธานาธิบดี

          ประธานาธิบดี คือ พล.อ.เต็ง เส่ง (หรือ เทียน เส่ง Gen. Thein Sein) เริ่มดำรงตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554 และก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 11 ของพม่า ระหว่าง พ.ศ. 2550 จนถึง พ.ศ. 2554

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ

สินค้านำเข้าสำคัญ : ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรอุตสาหกรรม สินค้าแปรรูป

สินค้าอาหาร

สินค้าส่งออกที่สำคัญ : ก๊าซธรรมชาติ สิ่งทอ ไม้ซุง

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : จีน สิงคโปร์ ไทย

ตลาดส่งออกสินค้าที่สำคัญ : ไทย อินเดีย จีนเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
วีดีโอแนะนำพม่า
แผนที่พม่า
วีดีโอแนะนำพม่า
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...