ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
สิงคโปร์

ชื่อทางการ : สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore)

ที่ตั้ง : เป็นนครรัฐ ที่ตั้งอยู่บนเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ละติจูด 1°17'35" เหนือ ลองจิจูด 103°51'20" ตะวันออก ตั้งอยู่ทางใต้สุดของคาบสมุทรมาเลย์ อยู่ทางใต้ของรัฐยะโฮร์ของประเทศมาเลเซีย และอยู่ทางเหนือของเกาะรีเยาของประเทศอินโดนีเซีย

พื้นที่ : ประกอบด้วยเกาะสิงคโปร์และเกาะใหญ่น้อยบริเวณใกล้เคียง 63 เกาะ มีพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 697 ตารางกิโลเมตร (ข้อมูลปี 2555) (ประมาณเกาะภูเก็ต) เกาะสิงคโปร์เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีความยาวจากทิศตะวันตกไปตะวันออกประมาณ 42 กิโลเมตร และความกว้างจากทิศเหนือไปยังทิศใต้ประมาณ 23 กิโลเมตร

เมืองหลวง : สิงคโปร์

ประชากร : 5,353,494 คน (ข้อมูลปี 2555) ชาวจีน 76.5 % ชาวมาเลย์ 13.8 % ชาวอินเดีย 8.1 % และอื่น ๆ 1.6 %

ภูมิอากาศ : อุณหภูมิเฉลี่ย 26.8 องศาเซลเซียส

ภาษา : ภาษาทางราชการ คือ ภาษามาเลย์ (ภาษาประจำชาติ) จีนกลาง (แมนดาริน) ทมิฬ และอังกฤษ สิงคโปร์ส่งเสริมให้ประชาชนพูด 2 ภาษา โดยเฉพาะจีนกลาง ในขณะที่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่องานและในชีวิตประจำวัน

ศาสนา : พุทธ 42.5 % อิสลาม 14.9 % คริสต์ 14.5 % ฮินดู 4 % ไม่นับถือศาสนา 25 %

สกุลเงิน : ดอลลาร์สิงคโปร์ (Singapore Dollar : SGD) อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ :

 

ซื้อ 23.9 บาท / 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ข้อมูล ณ มกราคม 2556)

ขาย 24.46 บาท / 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ข้อมูล ณ มกราคม 2556)

ระบอบการปกครอง : สาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว) โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข และนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร

 

     ประธานาธิบดี คือ นายโทนี ตัน เค็ง ยัม (Tony Tan Keng Yam) ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

นายกรัฐมนตรี คือ นายลี เซียน ลุง (Lee Hsien Loong) ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม

พ.ศ. 2547

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมหลัก : การผลิต การก่อสร้าง การคมนาคมขนส่งและโทรคมนาคม การเงินและการธนาคาร การบริการอื่นๆ

สินค้าส่งออกที่สำคัญ : เครื่องจักรกล เครื่องใช้ไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ เสื้อผ้า

สินค้านำเข้าที่สำคัญ : เครื่องจักรกล ชิ้นส่วนอุปกรณ์ ไฟฟ้า น้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อาหาร

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน และไทยเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
วีดีโอแนะนำสิงคโปร์
แผนที่สิงคโปร์
วีดีโอแนะนำสิงคโปร์
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...