ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ประวัติห้องสมุด

ห้องสมุดประชาชนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

ห้องสมุดประชาชนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ประกาศจัดตั้งเป็นห้องสมุดประชาชนอำเภอเมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๒๓  ขณะนั้นยังไม่มีอาคารเป็นเอกเทศ อาศัยสำนักงานศึกษาธิการอำเภอเป็นสถานที่ดำเนินการ  พ.ศ. ๒๕๒๙  อำเภอได้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ   เพื่อหาเงินสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารห้องสมุด   ได้เงิน   ๗๙,๐๐๐ บาท  และทางกรมการศึกษานอกโรงเรียนได้จัดสรรเงินงบประมาณให้อีก   ๔๐๐,๐๐๐  บาท    รวมเป็นเงินในการก่อสร้างอาคารห้องสมุด  ๔๗๙,๐๐๐ บาท  สร้างเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ อาคารมาตรฐานขนาดเล็ก อาคารคอนกรีตชั้นเดียว ตั้งอยู่ ในบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอ  มีพื้นที่ครอบครองงาน  ๙๑  ตารางวา   วันที่   ๔   มิถุนายน  ๒๕๓๐  ได้ทำพิธีเปิดห้องสมุดประชาชนเพื่อให้ประชาชนมาใช้บริการอย่างทั่วถึง

ที่ตั้ง

          ห้องสมุดประชาชนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  ถนนวิชิตราษฎร์บำรุง  ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย    จังหวัดมหาสารคาม

สภาพที่ตั้ง

          ห้องสมุดประชาชนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  ตั้งอยู่ในเขตชุมชน บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  ลักษณะตัวอาคารเป็นอาคารเอกเทศ  คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว  จำนวนพื้นที่  ๓ งาน  ๙๑  ตารางวา จัดตั้งปีพุทธศักราช ๒๕๓๐  แยกอาคารกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

ปรัชญา “แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้  มุ่งสู่บริการ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นที่จะเป็นห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

พันธกิจ
          1.  พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและคลังความรู้ มุ่งสู่คุณภาพบริการ

          2.  พัฒนาห้องสมุดให้ได้มาตรฐานและเป็นห้องสมุดมีชีวิต
          ๓.  พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เวลาทำการ

           วันจันทร์  -  วันศุกร์      เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.

            หยุด          วันนักขัตฤกษ์

หมายเลขโทรศัพท์         ๐๔-๓๗๙๑-๑๔๖๑
หมายเลขโทรสาร           ๐๔-๓๗๙๑-๐๓๕๑

  สังกัด    

            ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
            สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม
             สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ  

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
facebook
facebook
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...