ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

วัดตาขัน

        เป็นวัดประจำตำบลที่เก่าแก่วัดหนึ่ง มีพระครูวิบูลภารกิตติ์ (หลวงพ่อภา)เป็นเจ้าอาวาสและ เจ้าคณะตำบล สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2423 สังกัดมหานิกาย เป็นวัดที่ มีผู้คนจากจังหวัดอื่น และในจังหวัดระยอง มาถือศีล ภาวนา มาก พระครูวิบูลภารกิตติ์ ท่านเป็นพระผู้ใหญ่ที่มีผู้คนเคารพนับถือเป็นจำนวนมาก เป็นพระนักปฏิบัติที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระเมตตา ได้พัฒนาวัดและจัดสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม สำหรับพระภิกษุ สามเณร ศึกษาเล่าเรียน ท่านให้การสงเคราะห์แก่เยาวชนในเรื่องการศึกษาเป็นอย่างมาก จนได้ปริญญาโทกิตติมศักดิ์จาก วิทยาลัยราชภัฎรำไพ พรรณี นับว่าเป็นหลักประกันในความดีงามของหลวงพ่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
วัดตาขัน
วัดตาขันเป็นวัดประจำตำบลที่เก่าแก่วัดหนึ่ง มีพระครูวิบูลภารกิตติ์ (หลวงพ่อภา)เป็นเจ้าอาวาสและ เจ้าคณะตำบล สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2423 สังกัดมหานิกาย เป็นวัดที่ มีผู้คนจากจังหวัดอื่น และในจังหวัดระยอง มาถือศีล ภาวนา มาก พระครูวิบูลภารกิตติ์ ท่านเป็นพระผู้ใหญ่ที่มีผู้คนเคารพนับถือเป็นจำนวนมาก เป็นพระนักปฏิบัติที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระเมตตา ได้พัฒนาวัดและจัดสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม สำหรับพระภิกษุ สามเณร ศึกษาเล่าเรียน ท่านให้การสงเคราะห์แก่เยาวชนในเรื่องการศึกษาเป็นอย่างมาก จนได้ปริญญาโทกิตติมศักดิ์จาก วิทยาลัยราชภัฎรำไพ พรรณี นับว่าเป็นหลักประกันในความดีงามของหลวงพ่อ

วัดตาขัน
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...