ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
เจ้าหน้าที่ IE CENTER

         ศูนย์บริการการศึกษาตามอัธยาศัย ( IE Center ) อยู่ในการดูแลของ สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ (สพร.) สำนักงาน กศน. มี ว่าที่ ร.อ.อาศิส เชยกลิ่น  เป็นผู้อำนวยการ   และมีเจ้าหน้าที่  ทั้งหมด 3 คน ทำหน้าที่อำนวยความสะดวก แนะนำ บริการ จัดกิจกรรมต่างๆ  ภายในห้องสมุด เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและมีความสุขในการรับบริการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ว่าที่ ร.อ. อาศิส เชยกลิ่น
ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

นางสาวสุมาลี นุ่นแก้ว
เจ้าหน้าที่

นางสาวกุหลาบ คงมั่น
เจ้าหน้าที่

นางสาวศุภลักษณ์ ชัยชุมพร
เจ้าหน้าที่

ว่าที่ ร.อ. อาศิส เชยกลิ่น
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...