ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ข้อมูลกศน.ตำบลนาดี

1. ที่ตั้ง/การติดต่อ

อาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลนาดี หมู่ที่ 2 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร        

E-Mail     :  sakhon@nfesakhon.net

Website  :  http:// www.nfesakhon.net/nadee

2. สังกัด

     ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรสาคร    สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

3. ประวัติความเป็นมาของ กศน.ตำบล

     3.1 ประวัติความเป็นมาของ กศน.ตำบลนาดี

     ศูนย์การเรียนชุมชนบางปิ้งจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2544  โดยมีลักษณะเป็นเพียงศาลาเอนกประสงค์ ไม่มีอุปกรณ์การเรียนหรือสื่อการเรียนรู้  ต่อมาได้มีโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนบางปิ้ง  ในวันที่ 27 ก.ค. 46 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 46   ดำเนินการโดยครูศูนย์การเรียนชุมชนบางปิ้งและนักศึกษาของศูนย์การเรียนชุมชนบางปิ้งในการปรับปรุงให้เป็นอาคารเรียนและจัดหาอุปกรณ์  ตลอดจนสื่อการเรียนรู้  ต่าง ๆ  ต่อมาได้มีพิธีเปิดกศน.ตำบลในวันที่  1  สิงหาคม  2553  ตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้มีกศน.ตำบลในทุกตำบลของประเทศ  และได้เปลี่ยนชื่อจาก  “ศูนย์การเรียนชุมชนบางปิ้ง”  เป็น  “กศน.ตำบลนาดี” ซึ่งในปัจจุบัน กศน.ตำบลนาดีได้รับความอนุเคราะห์จาก เทศบาลตำบลนาดีให้ใช้อาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลนาดี

      3.2 อาณาเขต

     ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
     ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
     ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
     ทิศตะวันตก ติดด่อกับ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

     3.3 สภาพชุมชน

การปกครองเทศบาลตำบลนาดี  สภาพของชุมชนของเทศบาลตำบลนาดี แบ่งเป็น 2 เขตการปกครอง รวม  9  หมู่บ้าน ได้แก่

เขต 1ประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน คือ

     หมู่ที่ 3 บ้านหุบสังกะสี                 ผู้ใหญ่สุภาพ  ดีกระจ่าง

     หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลองครุ           ผู้ใหญ่สุนทร  ปิ่นสุข

     หมู่ที่ 6 บ้านคลองเจ๊ก                 ผู้ใหญ่อรรวรรณ  โพธิ์สิทธิ์

เขต 2 ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน คือ

     หมู่ที่ 1 บ้านโคกตานุช                 ผู้ใหญ่ชูชาติ  พลายจันทร์

     หมู่ที่ 2 บ้านบางปิ้ง                     ผู้ใหญ่สุมิตร  แผนทัด

     หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาแอ๊ว              ผู้ใหญ่สายชล  แสงอรุณ

     หมู่ที่ 7 บ้านหนองทะเล                ผู้ใหญ่สมชาย  สุขสราญ

     หมู่ที่ 8 บ้านตาฟัก                       ผู้ใหญ่ชิด       ด้วงสงค์

     หมู่ที่ 9 บ้านราษฎร์สามัคคี            กำนันอธิวัฒน์  เผือกเล็ก

ประชากร

     จำนวนราษฎร          รวม        21,462                   คน

     ชาย                      รวม        10,279                   คน

     หญิง                      รวม        11,183                   คน

     จำนวนครัวเรือน                     12,620                   ครัวเรือน

4. ข้อมูลบุคลากร
                                        

                                                   นายภวัต  โลกวิทย์ หัวหน้า กศน.ตำบล
                                                 
   นางพิศมัย  นาคราชนิยม                     นายภาคภูมิ  โชติบุญญานนท์                    นางสาวนิศารัตน์  ฉิมขันธ์
ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน                            ครู ศรช.ตำบลนาดี                               ครู ศรช.ตำบลนาดี

5. ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการศึกษา

มีอาคารสำนักงานจำนวน 1 อาคาร (ได้รับความอนุเคราะห์ จากเทศบาลตำบลนาดี)

มีห้องเรียน 1 ห้องเรียน 

6. แหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่าย

     6.1  แหล่งเรียนรู้

          6.1.1 กศน.ตำบล

ชื่อ แหล่งเรียนรู้(หมู่บ้าน)

ที่ตั้ง

วัดบางปิ้ง

หมู่ที่ 2 ตำบลนาดี

วัดเทพนรรัตน์

หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี

ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องเบญจรงค์ ต.นาดี

เลขที่ 26/1หมูที่ 9 ตำบลนาดี

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ชุมชนเคหะมหาชัย

หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี

          6.1.2 แหล่งเรียนรู้อื่น

ชื่อ แหล่งเรียนรู้

ประเภทแหล่งเรียนรู้

ที่ตั้ง

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอเมืองสมุทรสาคร

ห้องสมุด

วัดคลองครุ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

     6.2 ภาคีเครือข่าย

ชื่อ ภาคีเครือข่าย

ที่ตั้ง/ที่อยู่

เทศบาลตำบลนาดี

หมู่ที่ 2 ตำบลนาดี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาดี

หมู่ที่ 2 ตำบลนาดี

คลินิกแพทย์แผนไทย

หมู่ที่ 2 ตำบลนาดี

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาดี

หมู่ที่ 2 ตำบลนาดี

โรงเรียนวัดบางปิ้ง

หมู่ที่ 2 ตำบลนาดี

โรงเรียนบ้านบางปิ้ง

หมู่ที่ 1 ตำบลนาดี

 

     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...