ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ข้อมูลกศน.ตำบลบางกระเจ้า

 

1. ที่ตั้ง

กศน.ตำบลบางกระเจ้า  หมู่ 4 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

2.สังกัด

     ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรสาครสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

3. ประวัติความเป็นมาของ กศน.ตำบล

     3.1 ของ กศน.ตำบล

     ประวัติความเป็นมาศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบางกระเจ้า เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2545  อาศัยส่วนหนึ่งของห้องสมุดโรงเรียนวัดบางกระเจ้าในการจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชน  ต่อมาได้ย้ายจากห้องสมุดโรงเรียนวัดบางกระเจ้ามาอยู่ที่ห้องสมุดของวัดศรีวนารามโดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูสาครสิริคุณ(พระอาจารย์เจริญ)  ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดองค์ปัจจุบันจัดเป็นศูนย์การเรียนชุมชน ในปีพ.ศ.2554 ได้งบประมาณจากสำนักงานกศน.จำนวน 800,000 บาท มาสร้างอาคารหน้าวัดศรีวนาราม

     3.2 อาณาเขต

ทิศเหนือ                ติดต่อ     ตำบลบ้านเกาะ,ตำบลท่าทราย,ตำบลชัยมงคล     อำเภอเมืองสมุทรสาคร

ทิศตะวันออก          ติดต่อ    ทะเลอ่าวไทย,ตำบลชัยมงคล     อำเภอเมืองสมุทรสาคร

ทิศใต้                   ติดต่อ     เทศบาลตำบลท่าจีน,เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร

ทิศตะวันออก         ติดต่อ     ตำบลบ้านบ่อ     อำเภอเมืองสมุทรสาคร

     3.3 สภาพชุมชน

          3.3.1จำนวนพื้นที่-ประชากร

     จำนวนพื้นที่  21,750  ไร่  (34.80 ตร.กม) 

     ประชากร  9,075 คน   แยกเป็นชาย   4,394  คน       หญิง    4,681    คน

     มีความหนาแน่นเฉลี่ย     239.66    คน/ตารางกิโลเมตร(ข้อมูลอำเภอเมืองฯ  : 2555)

         3.3.2สภาพทั่วไปด้านเศรษฐกิจ

     - อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการประมงและการเกษตรรองลงมาได้แก่รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม

     - หน่วยธุรกิจในตำบล มีการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบ  การร้านอาหาร ร้านค้า หนาแน่นบริเวณริมถนนสายหลักในตำบล

     สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลบางกระเจ้าเป็นที่ราบลุ่ม มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรที่หลากหลาย ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น มีแหล่งน้ำที่สำคัญเหมาะแก่การทำการประมงและการเกษตร เศรษฐกิจของตำบลบางกระเจ้าส่วนใหญ่เป็นเศรษฐกิจที่มาจากภาคพื้นทางการประมงและการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจทางด้านนี้เรื่อยมา จนมาถึงในปัจจุบัน ได้มีการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม การค้า และการพาณิชย์เพิ่มมากขึ้น ทำให้การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของตำบลมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น การใช้ที่ดินไม่ได้ใช้ในการทำประมงหรือการเกษตรอย่างเดียว ถูกใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน  เพื่อประกอบธุรกิจการค้า ทำให้เกิดปัญหาด้านสังคม เศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐานตามมาอย่างต่อเนื่อง

       3.3.3สภาพทั่วไปด้านสังคม

      1.การศึกษา มีโรงเรียนประถมศึกษาจำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่

      1)โรงเรียนบางชายทะเลบางกระเจ้า  ม. 1

      2)โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม ม. 2

      3)โรงเรียนวัดบางสีคต ม. 4

      4)โรงเรียนวัดศรีวนาราม ม. 4

      5)โรงเรียนวัดบางกระเจ้า ม. 6

      2. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 9 แห่ง

      3.สถาบัน และองค์กรทางศาสนา มีวัด จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

       1) วัดเจริญสุขาราม

       2) วัดวิสุทธาราม

       3) วัดศรีวนาราม

สภาพของชุมชนแบ่งออกเป็นหมู่บ้าน รวม 9 หมู่บ้าน ได้แก่

ที่

จำนวนหมู่

ชื่อหมู่บ้าน

1

หมู่ที่  1

บ้านชายทะเลบางกระเจ้า

2

หมู่ที่  2

บ้านบางไผ่เตี้ย

3

หมู่ที่  3

บ้านบางสีคตใน

4

หมู่ที่  4

บ้านบางสีคต

5

หมู่ที่  5

บ้านบางกระเจ้าน้อย

6

หมู่ที่  6

บ้านบางกระเจ้า

7

หมู่ที่  7

บ้านบางกระเจ้า

8

หมู่ที่  8

บ้านปากบ่อ

9

หมู่ที่  9

บ้านย่านซื่อ

 4.ข้อมูลบุคลากร
           

    นายสันติ  นาคราชนิยม  หัวหน้า กศน.ตำบล
                
  นางนนทิยา คำคุณ  ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน

 5. ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการศึกษา

     มีอาคารสำนักงานจำนวน 1อาคาร

     มีอาคารห้องสมุดประชาชนตำบล  

     มีคอมพิวเตอร์ใช้ในกศน.ตำบล  จำนวน    6  เครื่อง

     มีห้องเรียน 1 ห้องเรียน และเครื่องคอมพิวเตอร์หรับการเรียนการสอนจำนวน  6 เครื่อง

6. แหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่าย

     6.1แหล่งเรียนรู้กศน.ตำบล

ชื่อ แหล่งเรียนรู้(หมู่บ้าน)

ที่ตั้ง

ผู้รับผิดชอบ

 

กศน.ตำบลบางกระเจ้า

หมู่ที่ 4 ตำบลบางกระเจ้า

นายสันติ   นาคราชนิยม

          6.1.1ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(กศน.ตำบล)

ความสามารถและ

ประสบการณ์

ที่อยู่

นางสุบิน   ขนุนทอง

การทำกะปิ

11 หมู่ 1 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง

จังหวัดสมุทรสาคร

           6.1.2แหล่งเรียนรู้อื่น

ชื่อ แหล่งเรียนรู้

วัดบางไผ่เตี้ย

     6.2ภาคีเครือข่าย

ชื่อ ภาคีเครือข่าย

วัดศรีวนาราม

อบต.บางกระเจ้า

โรงพยาบาลส่งเสิมสุขภาพตำบลบ้านชายทะเลบางกระเจ้า

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระเจ้า

 

     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...