ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ข้อมูล กศน.ตำบลบางโทรัด

1. ที่ตั้ง/การติดต่อ
กศน.ตำบลบางโทรัดตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  7  ตำบลบางโทรัด  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  

2. สังกัด
     ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรสาคร    สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    จังหวัดสมุทรสาคร  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

3. ประวัติความเป็นมาของ กศน.ตำบล
     3.1 ประวัติความเป็นมาของ กศน.ตำบลบางโทรัด
     กศน.ตำบลบางโทรัดตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  7  ตำบลบางโทรัด  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  จัดตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ.  2544  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าอาวาสวัดบัณฑูรย์สิงห์ให้ใช้อาคารโรงครัวเป็นที่พบกลุ่ม  ต่อมาในปี  2547  องค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัดได้ย้ายที่ทำการไปที่ใหม่และได้ให้ความอนุเคราะห์ยกที่ทำการเดิมให้เป็น กศนฺ.ตำบลบางโทรัด ลักษะณะอาคารเป็นเอกเทศประกอบไปด้วย   2  ห้องเรียน  มีการพบกลุ่มนักศึกษา  3  ระดับ  คือ  ประถม  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย  กศน.ตำบลบางโทรัดตั้งอยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอเมืองสมุทรสาครไปทางทิศาตะวันตกประมาณ    16  กิโลเมตร  มีถนนพระราม   2  ตัดผ่าน     การเดินทางสามารถเดินทางได้ทั้งรถโดยสารประจำทางสายมหาชัย    -   บางโทรัด      และรถไฟสายวัดแหลม  -  แม่กลอง
     3.2 อาณาเขต
     ทิศเหนือ                ติดต่อ     ตำบลยกกระบัตรอำเภอบ้านแพ้ว    

     ทิศตะวันออก          ติดต่อ     ตำบลบ้านบ่ออำเภอเมืองสมุทรสาคร    

     ทิศใต้                   ติดต่อ     อ่าวไทย                

     ทิศตะวันตก            ติดต่อ     ตำบลกาหลงอำเภอเมืองสมุทรสาคร
     3.3 สภาพชุมชน
สภาพของชุมชนแบ่งออกเป็นหมู่บ้าน รวม 10 หมู่บ้าน ได้แก่

ที่ จำนวนหมู่ ชื่อหมู่บ้าน
1 หมู่ที่1 บ้านคลองซื่อ
2 หมู่ที่2 บ้านบางน้ำวน
3 หมู่ที่3 บ้านคลองเกตุม
4 หมู่ที่4 บ้านท่าแร้ง
5 หมู่ที่5 บ้านล่าง
6 หมู่ที่6 บ้านเกตุม
7 หมู่ที่7 บ้านบางโทรัด
8 หมู่ที่8 บ้านบน
9 หมู่ที่9 บ้านบางพลี
10 หมู่ที่10 บ้านบางพลี

4. ข้อมูลบุคลากร
             

         นายอาคม  ทองนิ่ม   หัวหน้ากศน.ตำบล
                   
    นางสาวชุติมา  ชุมทอง  ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน

5. ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการศึกษา
มีอาคารสำนักงานจำนวน 1 อาคาร

มีห้องเรียน 2  ห้องเรียน 

6. แหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่าย
     6.1  แหล่งเรียนรู้
          6.1.1 กศน.ตำบล

 

ชื่อ แหล่งเรียนรู้(หมู่บ้าน)

ที่ตั้ง

ผู้รับผิดชอบ

1.วัดบางน้ำวน

หมู่  3  ตำบลบางโทรัด

เจ้าอาวาสวัดบางน้ำวน

2.วัดคลองซื่อ

หมู่  3  ตำบลบางโทรัด

เจ้าอาวาสวัดคลองซื่อ

3.วัดเกตุมวดี

หมู่  6  ตำบลบางโทรัด

เจ้าอาวาสวัดเกตุมวดี

4.วัดบัณฑูรสิงห์

หมู่  7  ตำบลบางโทรัด

เจ้าอาวาสวัดบัณฑูรสิงห์

5.กศน.ตำบลบางโทรัด

หมู่  7  ตำบลบางโทรัด

อ.อาคม  ทองนิ่ม

6.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

หมู่  6  ตำบลบางโทรัด

ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

7.ป่าชายเลน

หมู่  8 ตำบลบางโทรัด

 

8.นาเกลือ

หมู่  8 ตำบลบางโทรัด

 

9.กลุ่มการทำเบญจรงค์

หมู่  7  ตำบลบางโทรัด

 

10.ศูนย์  ๓  วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัวบางโทรัด

หมู่  10  ตำบลบางโทรัด

 

          6.1.2 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 

ชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(กศน.ตำบล)

ความสามารถและ

ประสบการณ์

ที่อยู่

นายสมพงษ์  รอดารา

การทำนาเกลือ

ตำบลบางโทรัด

นางรจนา  สวัสดี

การทำขนมไทย

ตำบลบางโทรัด

นางประจวบ  รอดดารา

การทำเบญจรงค์

ตำบลบางโทรัด

     6.2 ภาคีเครือข่าย
 

ชื่อ ภาคีเครือข่าย

ที่ตั้ง/ที่อยู่

1.องค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด

ตำบลบางโทรัด

2.ศูนย์  ๓  วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัวบางโทรัด

ตำบลบางโทรัด

3.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโทรัด

ตำบลบางโทรัด

 

     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...