ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ข้อมูล กศน.ตำบลบางน้ำจืด

1. ที่ตั้ง/การติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด(อาคารหลังเก่า) หมู่ที่   3    ตำบลบางน้ำจืด  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

E-Mail tukBNG@outlook.com

2. สังกัด

     ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรสาคร    สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    จังหวัดสมุทรสาคร  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

3. ประวัติความเป็นมาของ กศน.ตำบล

     3.1 ประวัติความเป็นมาของ กศน.ตำบลบางน้ำจืด

     กศน.ตำบลบางน้ำจืดมีลักษณะเป็นอาคารเอนกประสงค์ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้นำและสมาชิองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืดมอบอาคารที่ทำการหลังเก่ในปีพ.ศ 2544 ให้กศน.ตำบลและหน่วยงานเกษตรตำบลได้มีสถานที่ดำเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ซึ่งในปัจจุบันตามนโยบายของรัฐบาล   โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ได้สนับสนุนค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ

     3.2 อาณาเขต

ทิศเหนือ                ติดต่อ     เขตบางบอน

ทิศตะวันออก         ติดต่อ    เขตบางขุนเทียน

ทิศใต้                   ติดต่อ     ตำบลคอกกระบือ

ทิศตะวันตก          ติดต่อ     ตำบลนาดี

     3.3 สภาพชุมชน

สภาพของชุมชนแบ่งออกเป็นหมู่บ้าน รวม 6  หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนพื้นที่

จำนวนประชากร

1

บ้านบางน้ำจืด

3,300  ไร่

2,293  คน

2

บ้านริมทางรถไฟ

1,580  ไร่

2,987  คน

3

บ้านโพธิ์แจ้

1,426  ไร่

2,067  คน

4

บ้านทุ่งสีทอง

1,058  ไร่

1,704  คน

5

บ้านดอนพญา

2,599  ไร่

1,790  คน

6

บ้าสนหนองหาดใหญ่

1,744  ไร่

1,057  คน

4. ข้อมูลบุคลากร

                 
  นางสาวกาญจนา  นันทบุตร หัวหน้า กศน.ตำบล
                 

    นางสาวรัตนา โมยะ ครู ศรช.ตำบลบางน้ำจืด

5. ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการศึกษา

มีอาคารสำนักงานจำนวน 1  อาคาร

มีอาคารห้องสมุดประชาชนตำบล

มีคอมพิวเตอร์ใช้ในกศน.ตำบล

มีห้องเรียน  2  . ห้องเรียน และเครื่องคอมพิวเตอร์หรับการเรียนการสอน

6. แหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่าย

     6.1  แหล่งเรียนรู้

          6.1.1 ศูนย์การเรียนชุมชน

ชื่อ ศูนย์การเรียนชุมชน

ที่ตั้ง

ผู้รับผิดชอบ

กศน.ตำบลบางน้ำจืด

หมู่ที 3 ต.บางน้ำจืด

ครูกศน.ตำบล

          8.1.2 ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(กศน.ตำบล)

ความสามารถและ

ประสบการณ์

ที่อยู่

 การทำว่าวจุฬา

               20 ปี

หมู่บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 3 ตำบลบางน้ำจืด

          8.1.3 แหล่งเรียนรู้อื่น

ชื่อ แหล่งเรียนรู้

ประเภทแหล่งเรียนรู้

ที่ตั้ง

 

ห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี”อำเภอเมือง

 

ห้องสมุด

 

หน้าวัดคลองครุ ตำบลท่าทราย

     6.2 ภาคีเครือข่าย

ชื่อ ภาคีเครือข่าย

ที่ตั้ง/ที่อยู่

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด

 

หมู่ที่3 บ้านโพธิ์แจ้

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

บางน้ำจืด

 

หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งสีทอง

 

โรงเรียนฐานเทคโนโลยี

 

หมู่ที่4 บ้านทุ่งสีทอง

 

     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...