ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ข้อมูล กศน.ตำบลบางหญ้าแพรก

ที่ตั้ง/การติดต่อ

ที่ตั้ง  กศน.ตำบลบางหญ้าแพรก ตั้งอยู่บริเวณศาลไต๋เซียฮุดโจว  หมู่ ๑   ต. บางหญ้าแพรก  อ. เมือง จ.สมุทรสาคร   ลักษณะอาคาร อาคารชั้นเดียว

E-Mail   ter_-sunya@hotmail.com

Website  ht:/ tp/

2. สังกัด

     ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรสาคร    สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    จังหวัดสมุทรสาคร  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

3. ประวัติความเป็นมาของ กศน.ตำบล

     3.1ประวัติความเป็นมาของ กศน.ตำบล
     กศน.ตำบลบางหญ้าแพรก  เดิมใช้ชื่อว่า   ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบางหญ้าแพรก”    เริ่มจัดตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2544   โดยมีเพียงตัวอาคารและวัสดุอุปกรณ์บางส่วนที่ใช้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน    ทางศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองสมุทรสาคร (ในขณะนั้น)  จึงได้จัดงบประมาณ เพิ่มเติมในด้านวัสดุคุภัณฑ์  เช่น โต๊ะ เก้าอี้ วัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอนและ สื่อในการเรียนการสอนต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้สมบูรณ์มากขึ้น  และต่อมา  ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบางหญ้าแพรก ” ได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อ  “กศน.ตำบลบางหญ้าแพรก”  และทำพิธีเปิด อย่างเป็นทางการ และ ได้ทำหนังสือข้อตกลงร่วมกัน ระหว่าง ศาลไต๋เสียฮุดโจว เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก และ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แล้วดำเนินการเป็น กศน.ตำบลบางหญ้าแพรก ให้บริการกับประชาชนในตำบลบางหญ้าแพรก จนถึงปัจจุบัน
     3.2อาณาเขต

          ทิศเหนือ ติด ต.โกรกกราก
          ทิศใต้ ติด ต. พันท้าย
          ทิศตะวันออก ติด ต.ท่าฉลอม
          ทิศตะวันตก ติด เทศบาลนครสมุทรสาคร

สภาพของชุมชนแบ่งออกเป็นหมู่บ้าน รวม    6   หมู่บ้าน ได้แก่

 

หมู่ที่

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

หมู่1 บ้านซินเสีย

459

466

925

383

หมู่ 2 บ้านกำพร้า

1,059

1,140

2,199

554

หมู่3บ้านโกรกกรากใน

4,507

4,758

9,265

3,939

หมู่4บ้านบางหญ้าแพรก

2,554

2,732

5286

1,087

หมู่ 5 บ้านหัวโพง

1,643

1,690

3,333

667

หมู่ 6 บ้านนาเกลือมณีรัตน์

949

944

1,893

967

4. ข้อมูลบุคลากร     
                       
       นายสัญญา   บัวคล้าย         หัวหน้า กศน.ตำบล
                    

นางสาวภรณภัส พรมชาติ ครู ศรช.ตำบลบางหญ้าแพรก

 

5. ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการศึกษา

     มีอาคารสำนักงาน                                  จำนวน                   1            แห่ง

     มีอาคารห้องสมุดประชาชนตำบล               จำนวน                   1            แห่ง

     มีห้องเรียน  1 ห้องเรียน

6. แหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่าย

    6.1 แหล่งเรียนรู้

         6.1.1 กศน.ตำบล

ชื่อแหล่งเรียนรู้(หมู่บ้าน) ที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ
กศน.ตำบลบางหญิงแพรก บริเวณศาลไต้เสียฮุดโจว ครู กศน.ตำบล

         6.1.2แหล่งเรียนรู้อื่น

ชื่อ แหล่งเรียนรู้

  ประเภทแหล่งเรียนรู้

ที่ตั้ง

1.สถานีศูนย์และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5

บ้านหัวโพง หมู่ 5 ต.บางหญ้าแพรก

เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยป่าชายเลนที่ 5

2.ศาลกรมหลวงชุมพรเขต

อุดมศักดิ์

วัดศรีสุทธาราม หมู่ 2 ต.บางหญ้าแพรก

เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาราม

     6.2ภาคีเครือข่าย

ชื่อ ภาคีเครือข่าย

ที่ตั้ง/ที่อยู่

1.เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก

 

หมู่ 4 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหญ้าแพรก

 1.สถานีอนามัยบางหญ้าแพรก

 2.สถานีอนามัยกำพร้า

หมู่ 2 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

 

 

 

     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...