ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ข้อมูลกศน.ตำบลบ้านเกาะ

1. ที่ตั้ง/การติดต่อ

บริษัท ยูเนี่ยนเบ็ลท์อินดัสตรี้ส์   เลขที่  47/9    หมู่ที่   4   ตำบลบ้านเกาะ     อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร    

E-Mail     sakhon@nfesakhon.net

2. สังกัด

     ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรสาคร    สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    จังหวัดสมุทรสาคร  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิกา

3. ประวัติความเป็นมาของ กศน.ตำบล

     3.1 ประวัติความเป็นมาของ กศน.ตำบล

     กศน. ตำบลบ้านเกาะ   ได้รับความอนุเคราะห์ จากบริษัท ยูเนี่ยนเบ็ลท์อินดัสตรี้ส์ จำกัด โดยเริ่มจัดตั้งครั้งแรกเป็นศูนย์การเรียนชุมชนยูเนี่ยนเบ็ลท์อินดัสตรี้ส์   เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม  พ.ศ. 2548     ใน  เลขที่ 47/9หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ  อ.เมืองสมุทรสาคร   จ.สมุทรสาคร ต่อมาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรสาคร  ได้มีพิธีเปิด  กศน.ตำบลบ้านเกาะ ตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้มี กศน.ตำบลทั่วประเทศ และได้เปลี่ยนชื่อจาก  “ศูนย์การเรียนชุมชนยูเนี่ยนเบ็ลท์”  เป็น  “กศน.ตำบลบ้านเกาะ”   จึงแต่งตั้ง  ครู กศน.ตำบลบ้านเกาะ  รับผิดชอบตำบลบ้านเกาะ   คือ นางสาวนภาลัย   สมิตานนท์   จนถึงปัจจุบัน

     3.2 อาณาเขต

     ทิศเหนือ          ติดกับกรุงเทพฯ และจังหวัดนครปฐม
     ทิศใต้             ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสงคราม และอ่าวไทย
     ทิศตะวันตก      ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดราชบุรี
     ทิศตะวันออก    ติดต่อกับกรุงเทพฯ จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรปราการ

     3.3  สภาพของชุมชน

     แบ่งออกเป็น  หมู่บ้าน รวม  8  หมู่บ้าน ได้แก่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่ 1.บ้านวัดพันธุวงษ์

หมู่ที่ 2.บ้านเกาะ

หมู่ที่ 3.บ้านหน้าวัด

หมู่ที่ 4 บางปลา 

หมู่ที่ 5.บ้านศิริมงคล

หมู่ที่ 6.บ้านคลองแสม

หมู่ที่ 7.บ้านอ้อมโรงหีบ

หมู่ที่ 8.บ้านปากบ่อใหญ่

4. ข้อมูลบุคลากร  

                        
          นางสาวนภาลัย  สมิตานนท์ หัวหน้า กศน. ตำบล
                        

        ว่าที่ ร.ต.พสธร  ชาวบ้านเกาะ ครู ศรช.ตำบลบ้านเกาะ

5. ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการศึกษา

     มีอาคารสำนักงานจำนวน 1 อาคาร แบ่งออกเป็น 4 ห้อง

     มีอาคารห้องสมุดประชาชนตำบล  จำนวน 1  อาคาร

     มีคอมพิวเตอร์ใช้ใน  กศน.ตำบล  จำนวน 1 เครื่อง

     มีห้องเรียน  2  ห้องเรียน

6. แหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่าย

     6.1   แหล่งเรียนรู้

          6.1.1  กศน.ตำบล

ชื่อ แหล่งเรียนรู้(หมู่บ้าน)

ที่ตั้ง

 • กศน. ตำบลบ้านเกาะ                                                            
 • วัดบางปลา
 • ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  หมู่ที่ 8
 • วัดเกาะ
 •  วัดพันธุวงษ์
 •  วัดศิริมงคล
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อมโรงหีบ
 •  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปลา
 •  โรงเรียนศิริมงคล
 •  โรงเรียนวัดเกาะ
 •  บริษัท ยูเนี่ยนเบ็ลท์อินดัสตรี้ส์  จำกัด
 •  เทศบาลตำบลบางปลา
 •  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 

          6.1.2  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(กศน.ตำบล)

ความสามารถและ

ประสบการณ์

ที่อยู่

นายมาโนช     อินกรัด

 การนำพุทรา มาแปรรูป  และทำเป็นสินค้า  OTOP

หมู่ 8   ตำบลบ้านเกาะ

          6.1.3  แหล่งเรียนรู้อื่น

ชื่อ แหล่งเรียนรู้

ประเภทแหล่งเรียนรู้

ที่ตั้ง

 • ศูนย์ส่งเสริมชาวไทยรามัญ

ประเพณีท้องถิ่น

หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ

 

     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...