ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ข้อมูลกศน.ตำบลบ้านบ่อ

1. ที่ตั้ง/การติดต่อ

หมู่3 ตำบล บ้านบ่อ อำเภอเมือง จังหวัด สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000

โทรศัพท์ 034-822974 โทรสาร 034-421427

2. สังกัด

     ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรสาคร    สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

3.ประวัติความเป็นมาของ กศน. ตำบล
     3.1ประวัติความเป็นมาของ กศน. ตำบล บ้านบ่อ
     3.2อณาเขต
     ทิศเหนือ           จดตำบลชัยมงคล(ถนนพระราม2)
     ทิศตะวันออก     จดตำบลบางกระเจ้า
     ทิศใต้              จดชายทะเลอ่าวไทย
     ทิศตะวันตก       จดตำบลบางโทรัด
     3.3สภาพชุมชน
     แบ่งออกเป็น 6 หมู่บ้านได้แก่

หมู่ที่1    บ้านศาลเจ้าพ่อขุนโคน

หมู่ที่2    บ้านท้ายวัดใหญ่

หมู่ที่3    บ้านวัดใหญ่บ้านบ่อ (บ้านคลองหลวง)

หมู่ที่4    บ้านท้องคุ้ง

หมู่ที่5    บ้านใหญ่ท้องคุ้ง

หมู่ที่6    บ้านแหลมเจริญสุข

หมู่ที่7    บ้านบางยี่พระ

หมู่ที่8    บ้านบางขุด

หมู่ที่9    บ้านกระซ้าขาว

4.ข้อมูลบุคลากร
                                                   
                                     
  1.นางเมทนี      คำพาที     หัวหน้า กศน.ตำบลบ้านบ่อ
                                                                                      

2.นางสาวสายน้ำ             โอวาท      ครู ศรช.ตำบลบ้านบ่อ                     3.นางสาวปริ่มประภา        โอวาท      ครู ศรช.ตำบลบ้านบ่อ

5. ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการศึกษา
มีอาคารสำนักงาน2ชั้น จำนวน1อาคาร
มีห้องเรียน1ห้อง

6. แหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่าย
     6.1แหล่งเรียนรู้
          6.1.1กศน. ตำบล
     สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     วัด                                           4 แห่ง
     สำนักสงฆ์                                 1 แห่ง
     ศาลเจ้า                                     5 แห่ง
          6.1.2 แหล่งเรียนรู้อื่น

ชื่อ แหล่งเรียนรู้

(กศน.ตำบล)

ประเภทแหล่งเรียนรู้

ที่ตั้ง

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร

ห้องสมุด

กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

     6.2 ภาคีเครือค่าย
     โรงเรียนประถมศึกษา          4              แห่ง

     โรงเรียนมัธมยศึกษา             2              แห่ง

     โรงเรียนอาชีวะศึกษา           1              แห่ง

     โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง          1              แห่ง

     หอกระจายเสียง                    4              แห่ง

 

 

     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...