ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ข้อมูลกศน.ตำบลพันท้ายนรสิงห์

1. ที่ตั้ง/การติดต่อ

โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล หมู่ที่ ๔ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร

E-Mail          : Nfe_Pantainorasing@hotmail.com

Facebook    : กศน.ตำบลพันท้ายนรสิงห์  อำเภอเมืองสมุทรสาคร

2. สังกัด

     ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรสาคร    สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    จังหวัดสมุทรสาคร  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

3. ประวัติความเป็นมาของ กศน.ตำบล

     3.1 ประวัติความเป็นมาของ  กศน.ตำบลพันท้ายนรสิงห์

     กศน.ตำบลพันท้ายนรสิงห์  เดิมมีชื่อว่า ศูนย์การเรียนชุมชนวังกุ้ง  ดำเนินการจัดตั้ง  เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยอาศัยห้องสมุดโรงเรียนหลังองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ ต่อมาองค์การ-บริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์  ได้สร้างอาคารหลังใหม่ในการปฏิบัติงาน  และได้ให้ความอนุเคราะห์ให้ใช้ห้องประชุมของอาคารหลังเก่าเป็นที่พบกลุ่มของศูนย์การเรียนชุมชนตำบลพันท้ายนรสิงห์    ตั้งแต่ปี  พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๒  และในปี  พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้มีการเปลี่ยนจากศูนย์การเรียนชุมชนตำบลพัน-ท้ายนรสิงห์  เป็น  กศน.ตำบลพันท้ายนรสิงห์  และได้ใช้อาคารไม้หลังเก่าของโรงเรียนสหกรณ์กสิหกรรม-ชายทะเล  เป็นที่จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมจนถึงปัจจุบัน

     3.2 อาณาเขต

     ทิศเหนือ                ติดต่อกับ                ต.บางน้ำจืด  อ.เมืองฯ  จ. สมุทรสาคร

     ทิศใต้                     ติดต่อกับ               อ่าวไทย

     ทิศตะวันออก          ติดต่อกับ                กรุงเทพมหานคร

     ทิศตะวันตก            ติดต่อกับ                ต.โคกขาม  อ.เมืองฯ  จ. สมุทรสาคร

     3.3 สภาพชุมชน

สภาพของชุมชนแบ่งออกเป็น หมู่บ้าน รวม  ๘ หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่  ๑   บ้านโคกขาม                                     หมู่ที่  ๕  บ้านไร่

หมูที่  ๒  บ้านโคก                                            หมูที่  ๖  บ้านแสมดำ

หมู่ที่  ๓  บ้านสันดาป                                       หมู่ที่  ๗  บ้านพันท้ายนรสิงห์

หมูที่  ๔  บ้านสหกรณ์                                      หมู่ที่  ๘  บ้านชายทะเล

ประชากร

  หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

เพศชาย

เพศหญิง

รวม

ครัวเรือน

บ้านโคกขาม

๙๐

๙๒

๑๘๒

๕๔

บ้านโคก

๕๙๔

๖๐๖

๑,๒๐๐

๓๔๓

บ้านสันดาบ

๕๙๔

๖๑๐

๑,๒๐๔

๕๗๒

บ้านสหกรณ์

๙๗๔

๑,๐๑๔

๑,๙๘๘

๕๐๓

บ้านไร่

๑,๒๘๕

๑,๕๑๒

๒,๗๙๗

๑,๓๔๒

บ้านแสมดำ

๑,๖๓๓

๑,๘๕๙

๓,๔๙๒

๑,๔๑๖

บ้านพันท้ายนรสิงห์

๒๐๐

๒๓๓

๔๒๓

๑๒๙

บ้านชายทะเล

๖๒๗

๖๐๔

๑,๒๓๑

๒๗๖

 

รวม

๕,๙๙๗

๖,๕๒๐

๑๒,๕๑๗

๔,๖๓๕

4. ข้อมูลบุคลากร
                                     

                      นางสาวกมลวรรณ  มาประชุม หัวหน้า กศน.ตำบล   
       
               
             นางสาวสุขุมาล  แก้วจำนงค์           นางสาวสมวรรณ  ศรีสุดามหาอุทัย
             ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน              ครู ศรช.ตำบลพันท้ายนรสิงห์

5. ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการศึกษา

มีอาคารสำนักงาน   จำนวน  ๑  อาคาร (ได้รับการอนุเคราะห์จากโรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล)

มีอาคารห้องสมุดประชาชนตำบล  จำนวน   ๑   อาคาร (ไม่ได้ใช้งานแล้ว)

6. แหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่าย

     6.1  แหล่งเรียนรู้

          6.1.1 กศน.ตำบล

ชื่อ แหล่งเรียนรู้ (หมู่บ้าน)

ที่ตั้ง

วัดบ้านโคก

๑       หมู่ที่ ๒   ตำบลพันท้ายนรสิงห์

วัดวิสุทธิวราวาส  (วัดกลางคลอง)

๙๐     หมูที่  ๒  ตำบลพันท้ายนรสิงห์

วัดศาลพันท้ายนรสิงห์

๑๐๒/๒  หมู่ที่  ๓  ตำบลพันท้ายนรสิงห์

วัดสหธรรมาราม  (วัดสหกรณ์ใน)

๑๑๑   หมูที่  ๔  ตำบลพันท้ายนรสิงห์

ศาลเจ้าพ่อมัจฉานุ

หมูที่  ๔  ตำบลพันท้ายนรสิงห์

ศาลพ่อปู่ทะเล

หมูที่  ๔  ตำบลพันท้ายนรสิงห์

พลับพลาหลวงปู่โอภาสี

หมูที่  ๔  ตำบลพันท้ายนรสิงห์

วัดบ้านไร่เจริญผล

๑๓๐  หมู่ที่  ๕  ตำบลพันท้ายนรสิงห์

วัดพันท้ายนรสิงห์

๑๔๐  หมูที่  ๕  ตำบลพันท้ายนรสิงห์

ศาลปู่หลวง

หมูที่  ๖  ตำบลพันท้ายนรสิงห์

          6.1.2  ศูนย์การเรียนชุมชน

ชื่อ ศูนย์การเรียนชุมชน

ที่ตั้ง

ผู้รับผิดชอบ

 

กศน.ตำบลพันท้ายนรสิงห์

โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล   หมู่ที่  ๔  ตำบลพันท้ายนรสิงห์

นางสาวกมลวรรณ   มาประชุม

          6.1.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น .

ชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(กศน.ตำบลพันท้ายนรสิงห์)

      ความสามารถ           และประสบการณ์

ที่อยู่

การเลี้ยงหอยแครง

การเลี้ยงหอยแครง

หมู่ที่  ๘  ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร

การทำกังหันลม

การทำกังหันลม

หมู่ที่  ๔  ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร

การทำนาเกลือ

การทำนาเกลือ

หมู่ที่  ๔  ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร

การทำโพงพาง

การทำโพงพาง

หมู่ที่  ๔  ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร

การทำเรือสำเภา

การทำเรือสำเภา

หมู่ที่  ๔  ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร

การเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

การเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

หมู่ที่  ๔  ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร

     6.2  ภาคีเครือข่าย

ชื่อ ภาคีเครือข่าย

ที่ตั้ง/ที่อยู่

อบต.พันท้ายนรสิงห์

หมู่ที่  ๔  ตำบลพันท้ายนรสิงห์  อำเภอเมืองสมุทรสาคร

โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

หมู่ที่  ๔  ตำบลพันท้ายนรสิงห์  อำเภอเมืองสมุทรสาคร

กองทุนหมู่บ้าน

หมู่ที่  ๔  ตำบลพันท้ายนรสิงห์  อำเภอเมืองสมุทรสาคร

องค์กรสาธารณะ

หมู่ที่  ๖  ตำบลพันท้ายนรสิงห์  อำเภอเมืองสมุทรสาคร

กลุ่มส่งเสริมอาชีพตำบลพันท้ายนรสิงห์

หมู่ที่  ๖  ตำบลพันท้ายนรสิงห์  อำเภอเมืองสมุทรสาคร

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

หมู่ที่  ๘  ตำบลพันท้ายนรสิงห์  อำเภอเมืองสมุทรสาคร

วัดสหธรรมาราม

หมู่ที่  ๔  ตำบลพันท้ายนรสิงห์  อำเภอเมืองสมุทรสาคร

ชมรมผู้สูงอายุ

หมู่ที่  ๔  ตำบลพันท้ายนรสิงห์  อำเภอเมืองสมุทรสาคร

ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านจัดสรร

หมู่ที่  ๖  ตำบลพันท้ายนรสิงห์  อำเภอเมืองสมุทรสาคร

 

     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...