ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ข้อมูล กศน.ตำบลมหาชัย

1. ที่ตั้ง/การติดต่อ

560  ถ.สุขาภิบาล  ต.มหาชัย  อ.เมืองสมุทรสาคร  จ.สมุทรสาคร

E-Mail  :  vit8885@hotmail.com

2. สังกัด

     ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรสาคร    สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

3. ประวัติความเป็นมาของ กศน.ตำบล

     3.1 ประวัติความเป็นมาของ กศน.ตำบล

     ความเป็นมา  กศน.ตำบลมหาชัย เริ่มจัดตั้งเมื่อ 1 พฤษภาคม  2546  ใช้อาคารเลขที่   560   ถนนสุขาภิบาล ต. มหาชัย อ. เมือง จ. สมุทรสาคร โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก พระครูปลัดศรีธรรมวัช เจ้าอาวาสวัดมหาชัยคล้ายนิมิต ให้ความอนุเคราะห์อาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรมตามบทบาทหน้าที่ ของศูนย์การเรียนชุมชน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรสาคร

     3.2 อาณาเขต

ทิศเหนือ              ติดต่อกับ                ส่วนราชการบริเวณถนนนรสิงห์ (โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ)

ทิศใต้                  ติดต่อกับ                คลองมหาชัย บริเวณท่าเทียบเรือหอนาฬิกา

ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ                ชุมชนท้ายตลาด บริเวณวัดมหาชัยคล้ายนิมิตร

ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ                สวนสาธารณะ เทศบาล บริเวณถนนเศรษฐกิจ

     3.3 สภาพชุมชน

     สภาพทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ในชุมชน จะประกอบอาชีพ ประมง การค้าปลีก การบริการ รับจ้าง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการประมง รวมทั้งอุตสาหกรรมห้องเย็นและอาหารกระป๋อง

สภาพของชุมชนแบ่งออกเป็นหมู่บ้าน รวม  23   ชุมชน ได้แก่

 1. เศรษฐกิจ 1
 2. ชุมชนเศรษฐกิจ 2
 3. ชุมชนเจษฎาวิถี 1
 4. ชุมชนเจษฎาวิถี 2
 5. ชุมชนเจษฎาวิถี 3
 6. ชุมชนเดิมบาง 1
 7. ชุมชนเดิมบาง 2
 8. ชุมชนเดิมบาง 3
 9. ชุมชนเดิมบาง 4
 10. ชุมชนซอยเจียม
 11. ชุมชนท้ายตลาด
 12. ชุมชนบ้านมหาชัย
 13. ชุมชนนรราชอุทิศ
 14. ชุมชนท่าปรง
 15. ชุมชนค่ายลูกเสือ
 16. ชุมชนเกาะสมุทร
 17. ชุมชนวัดป้อม
 18. ชุมชนโรงไฟฟ้า
 19. ชุมชนคลองบางหญ้า 1
 20. ชุมชนคลองบางหญ้า 2
 21. ชุมชนนรสิงห์
 22. ชุมชนน่ำเก๊ก
 23. ชุมชนตลาด

4. ข้อมูลบุคลากร

                    
        นายเรืองวิทย์  เสริมผล  หัวหน้า กศน.ตำบล
                   

       นายคมสัน  เส็งสมาน  ครู ศรช.ตำบลมหาชัย

5. ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการศึกษา

มีอาคารสำนักงานจำนวน 1  อาคาร

มีอาคารห้องสมุดประชาชนตำบล  จำนวน   1   อาคาร

มีคอมพิวเตอร์ใช้ในกศน.ตำบล  จำนวน   -    เครื่อง

มีห้องเรียน  2  ห้องเรียน และเครื่องคอมพิวเตอร์หรับการเรียนการสอน

6. แหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่าย

     6.1  แหล่งเรียนรู้

          6.1.1 กศน.ตำบล

ชื่อ แหล่งเรียนรู้(หมู่บ้าน)

ที่ตั้ง

ผู้รับผิดชอบ

กศน.ตำบลมหาชัย

560 ถนนสุขาภิบาล ต.มหาชัย อ.เมือง

นายเรืองวิทย์  เสริมผล

          6.1.2 ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(กศน.ตำบล)

ความสามารถและ

ประสบการณ์

ที่อยู่

นางสาวเรียม  วีระมาศ

การประดิษฐ์แบบต่างๆ

926/107 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร

นางนันทวัน  เธียรเจริญ

ขนมอบแบบไทย

926/123 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร

นายดำรงค์     ภู่ม่วง

การทำน้ำหมักชีวภาพ

926/17 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร

          6.1.3 แหล่งเรียนรู้อื่น

ชื่อ แหล่งเรียนรู้

ประเภทแหล่งเรียนรู้

ที่ตั้ง

วัดป้อมวิเชียรโชฏิการาม

ทางพระพุทธศาสนา

ถนนวิเชียรโชฎก  ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง

วัดตึกมหาชยาราม

ทางพระพุทธศาสนา

ถนนธรรมคุณากร  ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง

วัดมหาชัยคล้ายนิมิตร

ทางพระพุทธศาสนา

ถนนสุขาภิบาล   ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง

วัดเจษฎาราม

ทางพระพุทธศาสนา

ถนนธรรมคุณากร  ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง

ป้อมวิเชียรโชฎก

ทางประวัติศาสตร์

ถนนวิเชียรโชฎก  ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง

ตลาดสดมหาชัย

ทางเศรษฐกิจ

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน ใกล้กับป้อมวิเชียรโชฎกและศาลหลักเมือง

ศาลหลักเมือง

ทางประวัติศาสตร์

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน ใกล้กับป้อมวิเชียรโชฎก

สะพานปลา

ทางเศรษฐกิจ

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน ใกล้กับป้อมวิเชียรโชฎกและศาลหลักเมือง

โรงเจมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร

ทางศาสนา

ถนนเอกชัย  ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง

อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร

แหล่งเรียนรู้

ถนนเอกชัย  ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง

     6.2 ภาคีเครือข่าย

ชื่อ ภาคีเครือข่าย

ที่ตั้ง/ที่อยู่

เทศบาลนครสมุทรสาคร

สำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร ถนนสุคนธวิท ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000

โรงพยาบาลสมุทรสาคร

1500 เอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

วัดมหาชัยคล้ายนิมิตร

560   ถนนสุขาภิบาล ต. มหาชัย อ. เมือง จ. สมุทรสาคร

โรงเรียนเอกชัย

   ถนนเอกชัย  ต. มหาชัย อ. เมือง จ. สมุทรสาคร

โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชฏิการาม

   ถนนวิเชียรโชฎก ต. มหาชัย อ. เมือง จ. สมุทรสาคร

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

1200   ถนนเอกชัย ต. มหาชัย อ. เมือง จ. สมุทรสาคร

โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

   ถนนนรสิงห์ ต. มหาชัย อ. เมือง จ. สมุทรสาคร

 

     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...